....

meer resultaat voor Aureus dankzij Salesforce

de uitdaging

De bestaande systemen voor relatiemanagement (studenten, leden, alumni) en voor CRM (sponsoring en studieprojecten) waren inadequaat en niet op elkaar afgestemd. Communicatie was een uitdaging. In een zakelijke markt van sponsoren en gesubsidieerde studieprojecten, met een beperkt aantal potentiële relaties en vele concurrerende studieverenigingen, werden commerciële kansen vaak gemist vanwege inadequate registratie en follow-up. Bovendien was er geen integratie tussen de website - die sowieso nodig toe was aan vernieuwing - en de back office systemen. Het was tijd voor verandering. Aangezien het bestuur van een studievereniging ieder academisch jaar wisselt, diende de oplossing voor deze uitdaging op korte termijn gerealiseerd te worden.

de oplossing

Salesforce is geïmplementeerd om de bestaande systemen voor relatie-, leden- en alumnimanagement te vervangen. Alle data van de oude systemen is gemigreerd naar Salesforce. Een derde partij heeft op basis van Wordpress een nieuwe website ontwikkeld, inclusief integraties met Salesforce. Rapporten en dashboards zijn aangemaakt zodat bestuursleden met commerciële verantwoordelijkheden gemakkelijk de pijplijn kunnen bijhouden en controleren. Voor evenementen wordt gebruik gemaakt van Salesforce's campagnemanagement.  

het resultaat

Alle kansen voor sponsoring en gesubsidieerde studieprojecten kunnen nu op de voet gevolgd worden. Communicatie met leden (aspirant, huidig en voormalig) verloopt op gestructureerde wijze en alle activiteiten worden geregistreerd. Evenementen worden aangemaakt en beheerd vanuit Salesforce en worden op de website weergegeven, waar leden zich kunnen inschrijven. Al deze informatie wordt weer opgeslagen in Salesforce. Op de website kunnen leden ook hun persoonlijke gegevens inzien en wijzigen. Deze verbeterde processen maken Aureus tot een meer resultaatgerichte organisatie die sterk staat tegenover haar concurrenten.

over Aureus

Aureus is de studievereniging voor alle Economie-, Bedrijfskunde- en Bedrijfseconomiestudenten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ongeveer 4000 leden maken Aureus een van de grootste en meeste actieve studieverenigingen in Nederland. De missie van Aureus is studenten extra voordelen te bieden in de vorm van diensten en activiteiten. De vereniging heeft contacten met toekomstige werkgevers, zoals banken en adviesbureaus, ten eerste om sponsorgelden te genereren, maar ook om hen in contact te brengen met Aureusleden. 

..

More results for Aureus thanks to Salesforce

the challenge

The existing systems for relationship management (students, members, alumni) and CRM (sponsoring and study projects) were inadequate and did not mesh properly.
Communication was a challenge. In a corporate market of sponsors and subsidized study projects, with limited potential relations and many competing study associations, commercial opportunities were often missed due to inadequate registration and follow-up thereof. Furthermore, there was no integration between the website on the one hand- which required renewing either way - and the back office systems on the other hand. It was time for a change. Seeing as the council of a study association changes every academic year, the solution to this challenge needed to be realized within a short deadline.

the solution

Salesforce has been implemented to change the existing systems for managing relations, members and alumni. All data from the old systems has been migrated to Salesforce. A third party developed a Wordpress-based website, including integration with Salesforce. Reports and dashboards have been created so that council members with with commercial responsibilities can easily follow up on and verify the pipeline. Salesforce’s campaign management is used for events.

the result

All opportunities for sponsoring and subsidized study projects can now be followed up closely. Communication with members (aspiring, current and former) happens in a structured manner, and all activities are saved. Events are created and managed in Salesforce, and are shown on the website, where members can sign up for them. All of this information is then saved again in Salesforce. Members can also look into their personal details and change them on the website. These improved processes make Aureus a result-driven organisation, in a strong position compared to competitors.

about Aureus

Aureus is the study association for all students in Economics, Business Administration and Business Economics at the VU Amsterdam. With around 4000 members, Aureus is one of the largest and most active study associations. Aureus’ mission is to to provide students with extra perks in the form of services and activities. The association has connections with future employers, like banks and consultancy firms, firstly to attain sponsorships, and secondly to put them into contact with Aureus members.

....

nl
en