gaat al het geld naar het aanhouden van het licht?..are you spending it all on keeping-the-lights-on?

....

investeer in businesswaarde en onderscheidend vermogen

De laatste tijd is vaak in het nieuws dat grote gevestigde merken failliet gaan, zoals Kodak, Blockbuster en Mexx. Traditionele businessmodellen staan onder druk. Organisaties die niet snel genoeg veranderen zullen het niet overleven. Google, Amazon, Uber, Netflix en Spotify komen met nieuwe businessmodellen die de wereld op zijn kop zetten. Deze organisaties investeren gigantische bedragen in technologie. Maar ze zijn vooral bezig met iets nieuws doen. Iets dat nog niemand anders doet. Bovendien doen ze iets dat een enorm potentieel heeft om heel veel geld mee te verdienen, oftewel ze zijn bezig met het creëren van onderscheidend vermogen en businesswaarde.

Een paar keer per week ben ik in gesprek met organisaties uit allerlei verschillende branches over hun bestedingen aan technologie. Bijna alle organisaties geven veruit het meeste geld uit aan softwarelicenties, hardware en beheer. Organisaties zoals Uber, Netflix en Spotify besteden een minimaal bedrag aan softwarelicenties, hardware en beheer. Ze investeren in slimme algortimes; dat geeft hen bijzonder onderscheidend vermogen en brengt een enorme businesswaarde.

Google en Amazon investeren niet alleen in slimme algortimes, maar investeren juist ook enorme bedragen aan hardware en beheer. Google en Amazon hebben ervoor gekozen hun onderscheidend vermogen onder andere te halen uit de eigen infrastructuur. Door hun schaalgrootte zijn ze ook veel efficiënter dan de traditionele hosting bedrijven. Ze blijven dus enorm door investeren in de infrastructuur en stellen deze beschikbaar tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

Hoe de investeringen in technologie het onderscheidend vermogen en de businesswaarde kunnen beïnvloeden is voor elke organisatie anders.

business value vs competitive advantage

Onlangs heb ik een model bedacht (zie plaatje) om organisaties te helpen in beeld te brengen waar ze maatwerk in zouden kunnen zetten en voor welke toepassingen het verstandig is naar de Cloud over te stappen.

..

invest in business value and competitive advantage

Lately, we often read news about large established brands going bankrupt, such as Kodak, Blockbuster and Mexx. Traditional business models are under pressure. Organizations that do not change quickly enough will not survive. Google, Amazon, Uber, Netflix and Spotify come up with new business models that turn the world upside down. These organizations invest huge amounts in technology. But they are mainly concerned with doing something new. Something no one else does. Moreover, they do something that has enormous potential to earn quite a lot of money. In other words, they are focused on competitive advantage and creating business value.

Several times a week I talk with all kinds of organizations from different sectors about their expenditure on technology. Almost all organizations spend the most money on software licenses, hardware and maintenance: keeping-the-lights-on. Organizations like Uber, Netflix and Spotify spend a minimal amount of money on software licenses, hardware and maintenance. They invest in smart algorithms that give them particularly competitive advantage and bring tremendous business value.

Google and Amazon are not only investing in smart algorithms, but also spend huge amounts on hardware and maintenance. These giants have decided to make their own infrastructure part of their competitive advantage. Due to their size they are much more efficient than traditional hosting companies. They keep investing in their infrastructure and make it available to other companies, at very attractive prices.

How investments in technology can influence business value and competitive advantage will be different for each organization.

business value vs competitive advantage

....

 

....

outsourcen

Voor veel organisaties heeft het weinig businesswaarde en weinig onderscheidend vermogen om zelf servers en software te onderhouden. Beter is het om toepassingen zoals email en dataopslag zo goedkoop mogelijk in te kopen bij een partij die dat supergoedkoop en schaalbaar beheert,, oftewel outsourcen, zoals je ziet in het kwadrant linksonder. Dit kan bijvoorbeeld met Google Apps for Work.

op maat inrichten

De manier waarop CRM wordt ingericht of hoe collaboration tools worden ingezet kunnen wel veel businesswaarde en onderscheidend vermogen geven, zie het kwadrant linksboven. Maar ook daarbij is het meestal verstandig te kiezen voor software in de Cloud en die op maat in te richten, zoals Salesforce.

maatwerk

Sommige organisaties kiezen ervoor te investeren in speciale apps die bijzonder onderscheidend zijn en die veel businesswaarde kunnen genereren, zie het kwadrant rechtsboven. De infrastructuur waar dit soort applicaties op draait moet je niet zelf willen doen; je zou bijvoorbeeld beter gebruik kunnen maken van een oplossing als Google Cloud Platform.

experimenteren

Sommige nieuwe innovaties kunnen bijzonder onderscheidend zijn, maar moeten hun businesswaarde nog bewijzen, zie het kwadrant rechtsonder. Het is verstandig om kleine experimenten te doen, maar met beperkt budget. Daarbij moet continu worden gekeken wat er nodig is om de businesswaarde te vergroten. Als dat lukt, verschuift zo’n innovatie naar rechtsboven in het kwadrant. Sommige toepassingen worden mainstream en verschuiven naar linksonder.

Het is een open deur, maar bij veel organisaties gaat het grootste budget naar het onderhouden van servers en software. Allemaal niet erg onderscheidend en zonder enige business waarde. Als organisaties niet investeren in technologie die veel onderscheidend vermogen heeft en veel businesswaarde toevoegt, zullen ze niet lang het licht aanhouden.

We helpen organisaties om de juiste keuzes te maken. Dit model heeft bijzonder goed gewerkt om mensen te helpen het inzicht te geven om de juiste keuzes te maken.

..

Recently, I came up with the idea of this quadrant (see image) to help organizations visualize where they spend their money on and how they can make the right decisions: when to build custom apps and when it is wiser to outsource/move to the Cloud.

outsourcing

For many organizations it has little business value and very little competitive advantage to do maintenance on servers and software. That is why it’s better for them to outsource email and storage to a company that manages it super cheap and scalable, like G Suite, as shown in the lower left quadrant.

custom configuration

The way CRM is set up or how collaboration tools are used can give a lot of business value and competitive advantage. (See the upper left quadrant.) And the best way is to choose proven solutions in the cloud, such as the Salesforce platform, and customize them to your needs.

custom development

Some organizations choose to invest in custom apps that are particularly distinctive and can generate a lot of business value, as illustrated in the upper right quadrant. Still the maintenance of the infrastructure does not give much competitive advantage or business value. So you usually do not want to do this yourself. You could for example outsource the infrastructure to a pay-per-use and scalable service like Google Cloud Platform.

experimenting

Some innovations may be particularly distinctive but have yet to prove their business value, as shown in the lower right quadrant. It is wise to do small experiment and with limited budget. One should continuously examine what is needed to increase business value. If successful, these experiments shift to the upper right quadrant. Some applications become mainstream and shift to the left.

It all sounds very obvious, but for many organizations the biggest share of the budget still goes to software licenses, hardware and maintenance. All not very competitive and with little business value. If organizations do not invest in technology that has competitive advantage and a lot of potential to add business value it will become increasingly difficult for them to keep the lights on.

We help organizations make the right choices for their specific situation. This model has been working really well for us to give organizations the insights needed to make those choices.

....

nl
en