digitale transformatie in de zorg .. digital transformation in healthcare

….

naar veilige, datagedreven zorg met Google

ICT is de laatste jaren steeds belangrijker geworden in de zorgverlening, vanaf registratie tot aan behandeling en ondersteuning van patiënten/cliënten. Want stilstaan is achteruitgaan. We zien dan ook veel kansen en mogelijkheden tot innovatie, om werkdruk te verlichten, kosten te besparen en de zorg dichterbij de klant te brengen. Graag zetten we in deze blogpost enkele van deze mogelijkheden tot innovatie in de verf, aan de hand van concrete klantencases.

zorg & ICT: een goede match

Tegenwoordig merken we bij veel organisaties dezelfde, terugkerende vraag op: hoe kunnen we efficiënter en flexibeler werken? Bovendien: hoe kunnen we innovatieve oplossingen implementeren om meer datagedreven te werken en de concurrentie steeds een stap voor te kunnen blijven? Specifiek bij zorginstellingen mag er bij dit alles vooral niet ingeboet worden op het persoonlijke karakter van de dienstverlening, en moet er op een veilige en vertrouwelijke manier omgegaan worden met patiëntendata. Dit zijn dus zeker niet de minste uitdagingen om aan te pakken.

Wie echter innovatie en datagedreven zegt, zegt Google. Creatief denken, flexibel werken en voortdurende innovatie maken intrinsiek deel uit van Google’s DNA. Dat zet zich dus door in de tools die aangeboden worden. Van G Suite om slimmer en efficiënter samen te kunnen werken, tot de cloud om data veilig op te slaan en Google Cloud Platform om deze data automatisch tot inzichten te transformeren: in onderstaande concrete klantencases, lees je hoe voor de geïdentificeerde uitdagingen een oplossing op maat werd gevonden.

Prisma

..

towards secure, data-driven healthcare with Google

ICT has become increasingly important in healthcare over the past few years, starting from registration to treatment and support for patients / clients. Because standing still is going backwards. Which is why we see plenty of opportunities for innovation, to lower the workload, take cost-saving measures and bring healthcare closer to the consumer. In this blogpost, we’d like to spotlight some of these opportunities for innovation, by using concrete customer cases.

healthcare & IT: a good match

We have noticed a common, recurring question from quite a few organisations: how can we work more efficiently and flexibly? Furthermore: how can we implement innovative solutions, to become more data-driven and stay one step ahead of our competitors? Especially important for healthcare organizations is that the personal nature of the service cannot be sacrificed, and that patient data is handled in a secure and confidential manner.

And if you say innovation and data-driven, you automatically say Google. Thinking creatively, working flexibly and innovating continuously all make up an intrinsic part of Google’s DNA. From G Suite to work together smarter and more efficiently, to the cloud to securely store data, and Google Cloud Platform to automatically transform this data into insights: in the concrete customer cases below, you will read how a custom solution was found for the identified challenges.

Prisma

….

….

Steeds meer zorgorganisaties, zoals ook Prisma, maken de stap naar de cloud voor hun informatiesystemen. Hierdoor kunnen medewerkers steeds bij hun agenda, mail en documenten, of ze nu thuis, op het werk, of onderweg zijn. De cliëntgegevens in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) moeten wel op een veilige manier ingekeken kunnen worden, via de cloud, vanaf verschillende plekken.

Google, Adapcare en Prisma bedachten voor deze veiligheidsuitdaging een unieke oplossing. Prisma stapte integraal over op de G Suite van Google: e-mail, agenda, opslag, documenten, spreadsheets, presentaties, authenticatie en videoconferencing, alles in de cloud.

Dit zorgt ervoor dat Prisma-medewerkers vanuit hun browser de documenten van het ECD kunnen bekijken of wijzigen. Downloaden is niet meer nodig: het aanklikken van het Google-document in het ECD opent automatisch het document in de browser. En ook uploaden van documenten is overbodig gemaakt. In het ECD kunnen namelijk rechtstreeks nieuwe Google-documenten aangemaakt worden. Om dit alles netjes beveiligd te houden, regelt het ECD meteen ook de toegangspermissies, zodat het document niet buiten het ECD met anderen gedeeld kan worden. Eén oplossing met veel toepassingen dus, die meteen de administratie van Prisma ontzorgt.

DSW Zorgverzekeraar

..

An increasing number of healthcare organizations, like Prisma, are making the step towards the cloud for their information systems. This allows staff to always check their schedule, mail and documents, whether they’re at home, at work, or on the road. The client-data in the Electronic Client Dossier (ECD) has to be accessed securely however, via the cloud, from various locations.

Google, Adapcare and Prisma devised a unique solution for this security challenge. Prisma completely switched over to G Suite by Google: email, calendar, storage, documents, spreadsheets, presentations, authentication and videoconferencing, all in the cloud.

This means that Prisma employees can view or edit the documents of the ECD in their browser. Downloading is no longer necessary: clicking the Google Doc, automatically opens the ECD in their browser. Uploading documents has also been made redundant, as new Google Docs can be created straight away in the ECD. To keep everything safe and secure, the ECD also immediately takes care of access permissions, so the document can’t be shared with others outside of the ECD. One solution with many applications, which helps make the administration easier for Prisma.

DSW Zorgverzekeraar

….

….

Bij DSW Zorgverzekeraar focust men op de klant als individu, in plaats van klanten als grote groep te beheren. Goede service staat dan ook centraal om deze klanten tevreden te houden en hiervoor zijn heldere communicatie en samenwerking binnen de organisatie van uiterst belang.

Samen met g-company is een user adoption traject uitgestippeld om stapsgewijs naar de cloud te gaan en over te schakelen naar G Suite. Tijdens een dergelijk traject ligt de focus op trainingen om gefaseerd en efficiënt mensen te helpen overstappen, met minimale impact op de dagelijkse activiteiten. Daarnaast wordt er zo voor gezorgd dat de nodige expertise om de eigen Google-omgeving te kunnen beheren, zeker aanwezig is binnen de klantorganisatie.

Voor DSW mag het resultaat er dan ook zijn. Samenwerken binnen de organisatie verloopt nu des te vlotter, met dank aan G Suite en diens handige collaboratie-tools. Ook informatie wordt nu veiliger opgeslagen, in de cloud. Zo kan er nog beter gefocust worden op goede, individuele service aan de klant die voor DSW centraal staat.

Amstelring

..

At DSW, the focus lies on the client as an individual, instead of managing clients like one big group. Good service is key to keeping these clients happy, which means that clear communication and collaboration are of the utmost importance within the organisation.

Together with g-company, an adoption process was worked out to gradually move to the cloud and switch over to G Suite. During this process, the focus lies on trainings, to gradually and efficiently help people switch over, with a minimal impact on daily activities. Furthermore, steps were taken to ensure that the necessary expertise needed to manage their own Google domain, was present in the organisation.

And the results for DSW are impressive. Working together within the organisation has become even easier, thanks to G Suite and the handy collaboration tools it offers. Information is now stored even more securely, in the cloud. This means that the focus can go towards providing even better, personalized service to the client, who is considered to be key by DSW.

Amstelring

….

….

Voor het personeel bij Amstelring staat ‘warme zorg’ voor ouderen en personen met een handicap centraal, waarbij je er vooral voor zorgt dat de persoon zich thuis voelt. Maar zorgverlening zó persoonlijk aanbieden, brengt wel heel wat logistieke uitdagingen mee in een bedrijf met meer dan 2,000 mensen in 35 zorginstellingen op verschillende locaties. Bovendien spreken we dan nog niet van de verschillende klanten die gebruik maken van dagzorg, thuiszorg, een hospice of diensten voor personen met een handicap. Om deze uitdaging succesvol aan te kunnen gaan, beschikt Amstelring over 3,000 werknemers, zo’n 1,400 flexibele werkkrachten en een 1,300-tal geregistreerde vrijwilligers in de regio Groot Amsterdam.

..

For the staff at Amstelring, ‘warm care’ for the elderly and disabled persons is key, where your main priority is to make a person feel at home. But to provide such personalized healthcare services, entails a host of logistical challenges in a company with over 2,000 people in 35 healthcare institutions at various locations. To successfully tackle these challenges, Amstelring has over 3,000 employees, around 1,400 flexible workers and close to 1,300 registered volunteers in the Greater Amsterdam region.

….

User adoption workshop.jpg

….

Flexibel kunnen werken op een veilige manier, om zo dichter bij de klant te kunnen staan: dit was een absolute must bij Amstelring’s veranderingstraject. Vanaf het begin werd een grondig adoptietraject uitgestippeld met drie proefprojecten, om te kijken welke cloudoplossing het beste binnen de organisatie zou passen. G Suite kwam hierbij als winnaar uit de bus, omwille van het gebruiksgemak en het enthousiasme van de collega’s die ermee aan de slag mochten tijdens het proefproject. Het verbaast dan ook niet dat er meteen ook 100 Google Guides aangesteld konden worden. Deze Guides moedigen de verdere adoptie aan, door zich als ambassadeurs en G Suite gidsen op te stellen voor iedereen die daar nood aan heeft.

Naast G Suite, is Amstelring ook gefaseerd overgestapt op Chromebooks met twee camera’s. Hierdoor kunnen de verzorgers vanop afstand zelf eerst het label van de medicatie nakijken, terwijl de medicatie toegediend wordt door de verzorger op locatie. De dosis kan dus gelijktijdig gecheckt en toegediend worden, wat een vlottere en persoonlijkere zorg oplevert.

conclusie

Zoals je in bovenstaande klantenverhalen kunt lezen, vullen de tools van Google de zorg erg mooi aan. Zowel op persoonlijk niveau, met Chromebooks voor een persoonlijkere zorg, als op hoger administratief niveau, waarbij G Suite de administratie ontzorgt en veiliger maakt.

Wil je meer lezen over wat g-company en Google kunnen betekenen voor jouw zorginstelling? Download dan zeker het whitepaper.

..

Working flexibly in a secure manner, to be able to be closer to the client that way: this was considered to be absolutely key to Amstelring change process. Right from the start, an in-depth change process was worked out, with three trial runs to see which cloud solution would be the best fit for the organization. G Suite was considered the winner, because of its ease of use, and the enthusiasm of the colleagues who got to work with it during the trial run. It shouldn’t come as a surprise that 100 Google Guides could be appointed immediately as well. These Guides encourage further adoption, by acting as ambassadors and G Suite guides for those who might need the help.

Besides G Suite, Amstelring also gradually implemented Chromebooks with two camera’s. This allows carers who are not on-premise to check the label of the medication, while the medication is administered by a carer who is on-premise. The dosage can simultaneously be checked and administered, which makes the service smoother and more personal.

conclusion

As you can read in the client cases above, Google tools complement the healthcare sector beautifully. Both on a personal level, with Chromebooks for a more personalized healthcare service, as on a higher administrative level, where G Suite helps to lighten the administrative workload while also making the administration more secure.

Would you like to read more about how g-company and Google can help your healthcare organization? Download the whitepaper for more information.

….


….

Neem je liever meteen contact op met onze zorgexperts, om te sparren over ideeën? Dat kan ook!

..

Would you prefer to contact our healthcare experts directly, to brainstorm ideas? That’s possible too!

….

Lorentz Verstraete
….

Account Manager Zorg BE

..

Account Manager Healthcare BE

….

lorentz@g.company

Bert Steenman

….

Account Manager Zorg NL

..

Account Manager Healthcare NL

….

bert@g.company

nl
en