the need for speed (II)

….

e-commerce en retail: bereid je voor op de Age of Assistance (deel II)

the need for speed in the Customer Journey

In e-commerce telt elke milliseconde. Als de online consument moet wachten, is hij weg. Cloudtechnologie helpt om de klantervaring te versnellen en te verbeteren, en dus de conversie te verhogen. Maar er moet veel meer gebeuren om de ongedurige consument te bedienen. Het tweede deel van het verslag van een boeiende bijeenkomst over hoe technologie e-commerce naar een nieuwe fase brengt: wat levert een migratie naar de cloud op?

Parkos zet de parkeermarkt op zijn kop

Parkos is zo’n bedrijf dat recent naar de Google Cloud is gegaan. Parkos is de nummer 1 website in Nederland voor het vinden, vergelijken en reserveren van parkeerplekken rondom vliegvelden. “Wij willen de disruptor zijn in luchthaven parking.” Dat zegt Peter Bosma, CTO bij Parkos en keynote speaker van de door g-company en Google georganiseerde Power Breakfast ‘The Need for Speed in the Customer Journey’.

Parkos is hard op weg en sinds de start in 2014 nu al marktleider in Nederland, België en Italië. In totaal is het bedrijf in 8 landen actief op zo’n 60 luchthavens en meer dan 200 parkeerlocaties. Het bedrijf is 29ste in de Deloitte Fast50 2018 van snelstgroeiende bedrijven in Nederland.

Zoals zoveel starters, zijn Bosma en zijn compagnon min of meer in de garage begonnen. De eerste website hebben ze zelf gebouwd, reserveringen werden handmatig in het zelfgebouwde backoffice-systeem doorgezet. Alles - ontwikkelen, testen en productie - draaide op een enkele webserver die regelmatig plat ging als er een nieuwe versie van de software werd gepubliceerd. “Onze ambitie is om nummer één te zijn in gebruiksgemak, voor onze klanten en onze medewerkers. Daarom moest de snelheid en daarmee het gebruiksgemak van de website, de backoffice en development omhoog. Ook wilden we de infrastructuur veel robuuster en schaalbaarder maken. Dan moet je naar de cloud,” zegt Bosma. Na onderzoek naar de beste cloudleverancier bleef Google over. “Amazon heeft ook een goede positie in e-commerce, maar wij hebben meer affiniteit met Google. Amazon gebruikt open source technologie, maar houdt zich niet altijd aan de voorwaarden. Dat vinden wij niet okay. Bovendien gebruikten we al veel technologie van Google, zoals G Suite, Google Maps, AppEngine, Adwords en Analytics.”

complexe migratie

Google heeft g-company aangedragen als geschikte migratie- en implementatiepartner. “g-company heeft laten zien wat zij in huis hebben op het gebied van e-commerce, onder meer met de complexe migratie van vliegtickets.nl en de andere labels van reisorganisatie Travix naar de Google Cloud.” Parkos wilde goede ondersteuning bij het ombouwen van de applicaties voor de cloud en daarna snel migreren. In december 2018 is de migratie gestart en een paar weken later al is die met succes voltooid. Daarna brak de fase aan van opschalen en optimaliseren. Door gebruik te maken van Google’s wereldwijde DNS-systeem, is de latency van de website sterk verlaagd. Er is altijd een DNS-server in de buurt van de bezoeker, waardoor het opvragen van informatie sterk wordt versneld. De webapplicaties draaien in diverse regio’s, dichtbij de markt of dichtbij de developers. Developers kunnen voortaan zelf deployen, zonder dat het systeem uit de lucht gaat. Bosma en zijn mensen zijn in staat de latencies van de diverse componenten te sturen door - al dan niet geautomatiseerd - te ‘spelen’ met Google’s wereldwijde DNS- en cloudinfrastructuur.

Tijdens de migratie gebruikte set-up om traffic te verdelen over de oude en nieuwe situatie

Dubbele cijfers

Wat levert dat dan op? “In Nederland hebben we 20 tot 30 procent snelheidswinst geboekt, in Italië 40 tot 70 procent en in Australië zelfs tot 80 procent. We zagen ook direct de conversie en de business met flink toenemen,” zegt Bosma. En ook veel sneller in productontwikkeling. “Onze applicatie voor Australië hebben we in een dag kunnen uitrollen, in de oude situatie zouden we daar maanden voor nodig hebben gehad.” De ICT van Parkos is nu helemaal klaar voor verdere internationalisering en opschaling. Onder meer Machine Learning en Artificial Intelligence met Google-technologie staan op de agenda. “We hebben heel veel data waar we veel meer uit kunnen halen,” zegt Bosma.

Heb je deel I gemist? Lees het hier.
En houd onze blog in de gaten, over een paar dagen volgt deel III van dit artikel!

..

e-commerce and retail: prepare for the Age of Assistance (II)

the need for speed in the Customer Journey

In e-commerce every microsecond counts. If an online consumer needs to wait, they’re gone. Cloud technology can help accelerate and improve the customer experience, thus increasing the conversion. But a lot more is required to service a relentless customer. This is the second part of a report about a fascinating meeting on how technology can bring e-commerce to the next phase: what results does a migration towards the cloud yield?

Parkos turns the car parking market upside down

Parkos is one of these companies who have recently migrated to Google Cloud. Parkos is the number 1 website in the Netherlands to find, compare and book parking spaces around airports. “We want to be the disruptor in airport parking,” explains Peter Bosma, CTO at parkos and keynote speaker at the Power Breakfast ‘The Need for Speed in the Customer Journey’, co-organized by g-company and Google.

Parkos has been working its way up rapidly since their start in 2014, becoming the market leader in the Netherlands, Belgium and Italy. The company is active in 8 countries total, at around 60 airports, with more than 200 parking locations. The company is ranked 29th in Deloitte’s Fast50 2018 of quickest growing companies in the Netherlands.

Like so many starters, Bosma and his associate more or less started in the garage. They built their first website themselves, and reservations were manually added into their home-built back office. Everything - from development, testing, down to production - was running on a single server which went down frequently if a new version of the software was being published. “Our ambition is to be number one in convenience, for our customers as well as our employees. Which is why the ease of use and speed of the website, as well as the backoffice and development process had to be improved. Additionally, we wanted to make our infrastructure much more robust and scalable. That automatically means going to the cloud,” says Bosma. After researching the best cloud provider, Google remained. “Amazon also has a good position in e-commerce, but we have a greater affinity with Google. Amazon uses open source technology, but doesn’t always adhere to the terms and conditions. That is not okay for us. Furthermore, we already used a lot of Google technology, such as G Suite Google Maps, AppEngine, Adwords and Analytics.”

complex migration

Google recommended g-company as the suitable partner for migration and implementation. “g-company has shown what they have to offer in the field of e-commerce, for example with the complex migration of vliegtickets.nl, as well as the other labels under the travel organization Travix, to Google Cloud.” Parkos wanted solid support while reconstructing applications for the cloud, to be able to migrate quickly afterwards. The migration started in december 2018, and was already successfully completed a couple of weeks later. Afterwards, it was time for scaling and optimizing. By using Google worldwide DNS-system, website latency was decreased drastically. Because there is always a DNS-server near the visitor, the process of requesting information was sped up quite a bit. Web applications can also operate in various regions, closer to the market or to the developers. Developers can now deploy on their own, without taking the system offline. Bosma and his crew are able to guide te latencies of various components, by (sometimes in an automated way) ‘playing’ with Googles worldwide DNs and cloud infrastructure.

double figures

What results does this yield?”In the Netherlands, we have sped up by 20 to 30 percent, in Italy by 40 to 70 percent, and in Australia even up to 80 percent. We could immediately see our conversions and business increase considerably,” says Bosma. And product development has picked up in pace too. “We were able to roll out our application for Australia within a day, whereas before it would have taken us months.” Parkos’ ICT is now completely ready for internationalization and scaling. Machine learning and artificial intelligence have already been added to the calendar, among other Google-technology. “We have a lot of data that can analyzed for even further knowledge,” says Bosma.

Did you miss part I? Read it here.
And keep an eye on our blog, seeing as part III of this article will be up shortly!

nl
en