goed nieuws voor onze Salesforce-klanten..good news for our Salesforce customers

….

Op 8 april hebben wij aangekondigd dat g-company zal toetreden tot Devoteam, de grootste Google Cloud Partner in Frankrijk en Spanje. Devoteam is eveneens een van de belangrijkste Salesforce-partners in die regio en wordt nu een toonaangevende Salesforce-partner in heel Europa. Dit is uitstekend nieuws voor onze Salesforce-klanten en voor onszelf, omdat we nu toegang hebben tot meer dan 100 Salesforce-experts in heel Europa als nieuwe collega's. Door krachten te bundelen met Devoteam breiden we bij g-company ons geografische bereik uit ten behoeve van onze internationale klanten en kunnen we ook gebruik maken van aanvullende expertise van Devoteam-experts in andere sectoren en technologieën.

Devoteam en Salesforce: context

Devoteam is Salesforce Platinum Partner. Een jaar geleden versterkte zij haar bestaande Salesforce-praktijk met de overname en integratie van Altius Services. Op het moment van de deal was de pure Salesforce-speler Altius een toonaangevende partner van het aan non-profitorganisaties toegewijde Salesforce.org en Gold-partner in het Consulting Partners-programma van Salesforce. Na meer dan 600 Salesforce-projecten gedurende bijna 15 jaar, ondersteunen de 30 voormalige Altius Services-experts - en nu Devoteamers - bedrijven in alle sectoren. Dit heeft Devoteam in staat gesteld haar Salesforce business te versterken en een internationale aanpak mogelijk te maken, met klanten in Marokko, België en Nederland.

Op 8 april breidde Devoteam haar internationale bereik verder uit, toen zij de acquisitie van Avalon Solutions aankondigde, een leidende Google- en Salesforce-speler in Stockholm. Avalon heeft 45 werknemers en meer dan 400 klantenaccounts in Scandinavië. Zij heeft net als g-company een team dat zich inzet voor non-profitorganisaties.

Op diezelfde dag hebben wij aangekondigd dat ook g-company lid zal worden van Devoteam. Dus Benelux wordt toegevoegd aan de Europese aanwezigheid van Devoteam!

onze Salesforce-business in Nederland

Zes jaar geleden, op 1 april 2013, startte ik de Salesforce-praktijk binnen g-company. Vanaf het begin hebben we ons gericht op organisaties die bijdragen aan een betere wereld: ngo's, liefdadigheidsinstellingen en ledenorganisaties. Onze Salesforce-praktijk is inmiddels uitgebreid tot 15 personen en meer dan 50 klanten vertrouwen op onze expertise. Tot onze meest recente klanten behoren Dorcas en Solidaridad (NGO's), Stichting Vluchteling en Hersenstichting (goede doelen) en VNO-NCW en MKB Nederland (verenigingen). We zijn Salesforce.org Impact Partner sinds 2018.

kansen

In de tweede helft van 2019 wordt g-company omgedoopt in Devoteam. Dat betekent ook dat we in één keer van 15 naar bijna 100 gecertificeerde Salesforce-consultants zullen groeien en ons geografische bereik kunnen uitbreiden. Devoteam is immers aanwezig in 18 landen in Europa! We kunnen gemakkelijker complexe, internationale projecten realiseren. Onze klanten zullen profiteren van hoogwaardige kennisuitwisseling binnen de diverse Salesforce practices. En we krijgen nog meer zichtbaarheid en invloed binnen Salesforce. In samenwerking met onze Scandinavische collega's worden de drie focusgebieden van g-company (ngo's, liefdadigheidsinstellingen en ledenorganisaties) mogelijk uitgebreid met het Hoger Onderwijs, omdat zij aldaar al een bloeiende business hebben in deze sector. Dankzij de samenwerking van Devoteam en g-company op het gebied van Google kunnen we klanten nog beter ondersteunen bij het gebruik van het Google Cloud Platform voor infrastructuur, samenwerking en gegevensanalyse.

wat zal hetzelfde blijven

Het management van Devoteam heeft zijn waardering uitgesproken voor de visie en strategie van g-company. Het topmanagement van Devoteam heeft onze CEO David Saris gevraagd om de groeiambities op internationaal niveau te helpen realiseren, waarbij de strategie van g-company een goede leidraad kan zijn. Onze klanten zullen dan de voordelen van deze vertrouwde en bewezen aanpak van zakendoen behouden. Dit betekent dat we datgene blijven doen waar we zoveel voldoening uit halen: het helpen van nationale - en nu ook internationale - organisaties die de wereld een beetje beter maken, om hun effectiviteit te vergroten met goed toegepaste nieuwe technologieën zoals Salesforce en Google. Dat is en blijft onze missie.


Lees wat de combinatie g-company / Devoteam betekent voor het Google ecosysteem

..

On April 8th, we have announced that g-company will join Devoteam, the largest Google Cloud Partner in France and Spain. Devoteam is already one of the major Salesforce partners in that region and now becomes a leading Salesforce partner across Europe. This is exciting news for our Salesforce customers and for ourselves, as we now have access to over 100 Salesforce experts all over Europe: our new colleagues. By combining forces with Devoteam, we at g-company expand our geographical reach for our international customers and are also able to tap into additional expertise from Devoteam experts in other industries and technologies.

Devoteam and Salesforce: context

Devoteam is Salesforce Platinum Partner. A year ago, it strengthened its existing Salesforce practice through the acquisition and integration of Altius Services. At the moment of the deal, Altius was a pure Salesforce player and a leading partner for Salesforce.org - dedicated to non-profit organizations - and Gold partner in its Consulting Partners program. With more than 600 Salesforce projects under their belt for almost 15 years, the 30 former Altius Services experts - and now Devoteamers - support companies in all sectors. This has enabled Devoteam to strengthen its Salesforce presence and allowed for an international approach, working for customers in Morocco, Belgium and The Netherlands.

On April 8th, Devoteam expanded its international reach even further, when it announced the acquisition of Avalon Solutions, a Google and Salesforce leader in Scandinavia, headquartered in Stockholm. Avalon has 45 employees and more than 400 customer accounts in the Nordics. Avalon Solutions, just like g-company, has a team that is committed to non-profit organizations.

On the same day, we announced that g-company will join Devoteam as well. So Benelux is added to Devoteam’s European presence!

our Salesforce footprint in The Netherlands

Six years ago, on April 1 2013 I started the Salesforce practice within g-company. Right from the start, we focused on organizations that contribute to a better world: NGOs, charities and associations. Our Salesforce practice has since been expanded to 15 people, and over 50 customers rely on our expertise. A few of our latest customers include Dorcas and Solidaridad (NGOs), Stichting Vluchteling and Hersenstichting (charities), and VNO-NCW and MKB Nederland (associations). We have been Salesforce.org Impact Partner since 2018.

opportunities

In the second half of 2019 g-company will be rebranded into Devoteam. Which means we will grow from 12 to nearly 100 certified Salesforce consultants in one step and are able to expand our geographical scope. Devoteam is present in 18 countries in Europe and the Middle East! We can realize complex, international projects more easily. Our customers will benefit from high-value knowledge exchange within the diverse Salesforce practices. And we have even more visibility and influence within Salesforce. In cooperation with our Scandinavian colleagues, g-company’s three focus domains (NGOs, charities and associations) may be expanded with Higher Education, as they already have a strong business in that sector over there. Thanks to the Google partnership of Devoteam and g-company, we are also able to support customers in leveraging the Google Cloud Platform for infrastructure, collaboration and data analytics.

what will stay the same

The management of Devoteam has expressed its appreciation for g-company’s vision and strategy. The Devoteam leadership has asked our CEO David Saris to help achieve their growth ambitions on an international level, whereby the experiences with our strategy can be a best practice. Our customers will then keep the benefits from this trusted and proven approach of doing business together. This means that we continue to enjoy what we get so much satisfaction from: helping national - and now also international - organizations that make the world a little better, to increase their effectiveness with well-applied new technologies such as Salesforce and Google. That is and remains our mission.

Read what the combination g-company/Devoteam means for the Google ecosystem

….


nl
en