tech update: Spring '19, Converse en meer .. tech update: Spring '19, Converse and more

....

Spring '19

Traditioneel komt Salesforce drie keer per jaar met een update. Momenteel wordt Spring '19 uitgerold. Een paar in het oog springende verbeteringen:

 • een gebruiker kan nu zelf zijn/haar favoriete list view 'vastpinnen’

 • een knop voor het afdrukken van de pagina bij Account, Contact en Campaign

 • het opslaan van e-mail templates in een mappenstructuur

 • taken sluiten met één klik

 • verbeterde kalenderfuncties in Lightning

 • weergave tot maximaal acht belangrijke kengetallen in de kop van een rapport

 • en als klap op de vuurpijl: eind maart wordt je opslagruimte maar liefst vertienvoudigd! Mocht je nu tegen de opslaglimieten aanlopen, dan is dat dus binnenkort verleden tijd.

Momenteel kan nog vrij goed geschakeld worden tussen Classic en Lightning, maar het is duidelijk dat Salesforce steeds minder investeert in de ‘Classic’ interface. Ons advies is dan ook om dit jaar over te schakelen naar Lightning. Voor een groot deel gaat dat probleemloos, maar er zijn ook onderdelen die een extra actie vereisen om ze soepel te laten werken in Lightning. Neem contact op met jouw accountmanager om te inventariseren wat ervoor nodig is om over te schakelen op Lightning.

Converse

Non-profit organisaties die Converse gebruiken, beschikken inmiddels over de Winter '19 update. De opvallendste aanpassingen:

 • de Import Manager voor toezeggingen is alleen nog beschikbaar in de Pro editie

 • acceptgiro is nu een geldige betaalmethode in de API

 • Lightning component voor meerdere bestemmingen bij een overeenkomst

 • mogelijkheid om toekomstige adreswijzigingen in te voeren

 • selecteren primair contact bij een huishouden

case van de maand

Een klant meldt een probleem met de verwerking van donaties van bedrijven. Er is een campagne gemaakt, contactpersonen zijn toegevoegd en er is een betalingskenmerk gegenereerd voor de mailing. Wanneer het bedrijf een gift overmaakt met vermelding van het betalingskenmerk, wordt de gift bij de contactpersoon geboekt en dat is niet de bedoeling. Bij zakelijke relaties is het gebruikelijk dat giften bij de organisatie en niet bij de contactpersoon worden geregistreerd. De oplossing voor dit probleem blijkt verrassend eenvoudig: wanneer bij de contactpersoon het veld ‘Assign Donations to Parent Account’ wordt aangevinkt, worden donaties voortaan netjes geboekt bij de organisatie.

..

Spring 19

Traditionally, Salesforce updates three times per year. Spring ‘19 is currently being rolled out, and here are a couple of noteworthy improvements that came with it:

 • a user can now ‘pin’ their favorite list view

 • a button to print the page was added to Account, Contact, and Campaign

 • the possibility to save mail templates in a folder structure

 • closing tasks with one click

 • improved calendar functions in Lightning

 • display of up to eight key numbers at the head of a report

 • last but not least: storage space wil increase tenfold by the end of March! So if you’re running against the limits of your storage, this problem will soon be history.

At the moment, you can still switch relatively easy between Classic and Lightning, but Salesforce is clearly investing less in the Classic interface. Our advice therefore is to switch over to Lightning. While this is hassle-free for the most part, there are a couple of components which could require extra attention to have them run smoothly in Lightning. Contact your account manager to make an inventory of everything you would need to switch over to Lightning.

Converse

Non-profit organizations using Converse, already have access to the Winter ‘19 update. Some of the most noteworthy changes:

 • the Import Manager for commitments is now only available in the Pro edition

 • ‘acceptgiro’ is now a recognized payment method in the API

 • a Lightning component to have multiple destinations for an agreement

 • the possibility to input future changes in address

 • selection of a primary contact for a household

case of the month

A client reported a problem with processing donations made by companies. A campaign is made, contacts are added, and a payment reference is generated for the outbound mails. But when the company transfers a donation, with mention of the payment reference, the donation is booked as a gift on the contact record. This is not supposed to happen: it is common to register business donations as being made by the company, instead of by the contact person. The solution to this problem proved to be surprisingly simple: when the box “Assign Donations to Parent Account” is ticked on the contact record, donations are henceforth booked on the account record.

nl
en