stappen of springen?..step or jump?

....

g-company next step event oktober 2018

Eén ding is zeker: alles gaat naar de cloud. Maar de weg ernaartoe is voor iedereen anders. De ene organisatie zet in het eigen tempo kleine stapjes en de andere komt er in een reuzensprong. De een begint met wat online applicaties en de ander pakt zijn complete IT integraal op en zet deze in de cloud.

..

g-company next step event October 2018

One thing is for sure: everything goes to the cloud. But the journey is different for everyone. One organization takes small steps at its own pace; the other comes in a giant leap. One starts with some online applications and the other lifts its complete IT and puts it integral in the cloud.

....

....

Alles kan en niets moet. Dat was de rode draad in de vijfde editie van ons jaarlijkse 'g-company next step event'. Op 17 oktober vond het event plaats in Utrecht, en op 23 oktober vond het plaats in Belgisch Mechelen.

De deelnemers hadden een ruime keuze aan praktijkvoorbeelden, best practices en deep dives voor het transformeren van hun organisatie; niet alleen door het vervangen van de technologie, maar ook door het verbeteren van processen en het helpen van mensen om slimmer te werken.

API economy

We lieten zien dat het helemaal niet nodig is een ‘alles of niets’ cloud-strategie te volgen. Bestaande assets en voorzieningen kunnen prima worden ingepast in een hybride omgeving. Windows-applicaties bijvoorbeeld die voorheen on-premises moesten draaien, laten zich uitstekend naar Google Cloud containers overzetten om van daaruit als webapplicatie beschikbaar te komen. De gebruiker heeft dan in de browser toegang. En dat die browser op een Windows-werkstation of -laptop draait, maakt niet uit.

In de ‘API Economy’ waarin we nu leven geeft het gebruik van open-standaard applicaties een ongekende flexibiliteit. Voldoet een applicatie niet langer? Weg ermee, betere applicatie kiezen, API’s installeren en door. Dit voorkomt dat u veroordeeld bent tot een specifieke leverancier (vendor lock-in). Dat uitgangspunt hanteert Google van meet af aan. Mede daarom ben ik een fan van Google en haar doorlopende innovaties.

baanbrekende toepassingen

Die diversiteit aan mogelijkheden en toepassingen zag je ook terug in de variëteit aan bezoekers en branches tijdens het Next Step Event. Bijvoorbeeld een thuiszorginstelling die het complete team van duizenden zorgverleners met Chromebooks heeft uitgerust waardoor ze - geheel AVG compliant - effectief en efficiënt hun werk kunnen doen. Maar ook een internationale goede-doelen organisatie die zich kwam oriënteren op de mogelijkheden van de cloud. En een Crowdfunding organisatie die meer wil doen met G Suite en Analytics. Of een Europese marktleider in de voedselindustrie die bezig is met een baanbrekende pilot op het gebied van Big Data, IoT, beeldherkenning en analytics. Het gaat daar om zeer grote getallen (miljoenen records per dag) die allemaal in Google BigQuery worden geanalyseerd.

nieuw bij g-company: LumApps en Google Hire

Ik denk dat we erin geslaagd zijn een programma neer te zetten waarin de diverse mogelijkheden van cloud-technologie goed tot hun recht kwamen. Niet alleen die van Google maar ook van onze andere partners, zoals Freshworks, monday.com en Salesforce. Bovendien hebben we een nieuw partnership aangekondigd: met Lumapps. Lumapps voorziet in een sociaal intranet voor de Google-omgeving, met alles wat nodig is om op één plek te werken: gepersonaliseerde inhoud, bedrijfstoepassingen, sociale communities en meer. LumApps is de enige digitale werkplek die officieel wordt aanbevolen door Google voor G Suite. Ook zijn we met nieuwe dienstverlening gestart rondom Google Hire. Dit is een product dat kleine en middelgrote bedrijven helpt om het werven van nieuwe medewerkers te stroomlijnen, onder meer door het plannen van interviews en het volgen van hun kandidaten. Hire is volledig geïntegreerd met G Suite. Wij gebruiken Google Hire zelf ook en we zijn erg enthousiast over.

Het programma kende vijf tracks met elk drie sessies: collaboration, infrastructure, data analytics & machine learning, ecosystem en hardware. We hebben alle presentaties op video vastgelegd, welke allemaal te vinden zijn als blogpost op onze site.

Google als innovatiemachine

..

Everything goes and nothing is obligatory. That was the main theme in the fifth edition of our annual ‘g-company next step event’. Last week the event took place in Utrecht, and this week it was held in Mechelen, Belgium.

The attendees were offered a wide choice of practical examples, best practices and deep dives for transforming their organization; not only by replacing the technology, but also by improving processes and helping people to work smarter.

API economy

We showed that there is absolutely no need to follow an ‘all or nothing’ cloud strategy. Existing assets and provisions can perfectly be integrated into a hybrid environment. For example, Windows applications that previously had to run on-premise can be transferred to Google Cloud containers to become available as a web application. The user then has access through the browser. And it does not matter whether that browser runs on a Windows workstation or on a laptop.

The ‘API Economy’ in which we now live, with its open-standard applications, provides unprecedented flexibility. Does an application no longer matches your needs? Away with it, just choose a better application, install some APIs and off you go. This approach prevents you from being confined to a specific supplier (vendor lock-in). Google lives this principle from its start. That is why I am a fan of Google and its continuous innovation.

groundbreaking applications

This diversity of possibilities and applications was mirrored by the variety of visitors and branches during the Next Step Event. Some examples: a home care services provider has equipped its entire team of thousands of care providers with Chromebooks for doing their work effectively and efficiently on the go - fully GDPR compliant. Or an international charity that came to orientate itself on the possibilities of the cloud. And a crowdfunding platform that wants to do more with G Suite and Analytics. Also a European market leader in the food industry that is doing a groundbreaking pilot in the field of Big Data, IoT, image recognition and analytics. They run very large numbers (millions of records per day) that are all analyzed with Google BigQuery.

new at g-company: LumApps and Google Hire

I think we have succeeded in launching a program in which the various possibilities of cloud technology came into their own. Not just from Google but also from our other partners, such as Freshworks, monday.com and Salesforce. Moreover, we have announced a new partnership: with LumApps. LumApps provides a social intranet for the Google environment, within one single space everything you need for work: personalized content, business applications, social communities and more. LumApps is the only digital workplace that is officially recommended by Google for G Suite. We also have started new services around Google Hire. This is a product that helps small and medium-sized companies to streamline the recruitment of new employees, including scheduling interviews and following their candidates. Hire is fully integrated with G Suite. We use Google Hire ourselves and we are very enthusiastic about it.

The program offered five tracks with three sessions each: collaboration, infrastructure, data analytics & machine learning, ecosystem and hardware. We have recorded all presentations on video, which are available in separate blogposts on our website.

Google as innovation machine

....

....

Bas Rookhuijzen, Head of Marketing Google Cloud Benelux, haalde aan dat g-company de eerste en nog steeds de grootste partner is van Google in de Benelux. Hij liet zien dat we nog maar aan het begin staan van de informatierevolutie. Het is altijd Google’s missie geweest om individuen en bedrijven te helpen informatie te organiseren. Als het om internet gaat, is dat aardig gelukt. Echter, maar liefst 98% van alle data staat achter de firewalls van organisaties. En daar is het vaak een rommeltje. We hebben met zijn allen nog veel werk te doen om ook die informatie goed te organiseren. Dat is nog een flinke uitdaging, als je bedenkt dat dit jaar evenveel data zijn voortgebracht als alle voorgaande jaren, decennia en eeuwen tezamen. Maar het moet gebeuren, want gemakkelijke toegang tot informatie versnelt de business van elk bedrijf. Google biedt de beste tools voor het creëren, delen, managen en benutten van die informatie en de beste infrastuur om dat in goede banen te leiden. Met een snel groeiend aantal datacenters en een eigen netwerk met de laagste latency. En jaarlijkse investeringen in die wereldwijde infrastructuur van 12 miljard dollar.

Rookhuijzen benadrukte: stilstand is achteruitgang. Niet alleen omdat de technologie snel voortschrijdt. Organisaties die het innovatietempo van de cloud op de voet volgen, zijn gewoonweg sneller dan hun concurrenten tegen lagere kosten voor hun IT. Maar ook uit security oogpunt: een bewegend doel is moeilijker te raken.

Nieuwsgierig naar wat de innovaties van Google voor uw bedrijf kunnen betekenen? Schrijf u in voor de Google Cloud Summit op 28 november in Zaandam.

Zoals gezegd maakt elke organisatie haar eigen reis door naar de cloud. Toch zijn er wel voor de hand liggende eerste stappen. Bijvoorbeeld het invoeren van Single Sign-On en Identity & Access Management. Of het introduceren van Gmail en Calendar. Het kan ook het opdoeken van de fileserver zijn om over te stappen op Drive; overigens een prima aanleiding voor een grote schoonmaakactie van bestanden en het opzetten van databeheer. Een andere, veelgemaakte eerste stap is het overbrengen van data uit allerlei bronnen naar de cloud en het benutten van BI en Analytics om data-driven te worden. Of het overzetten van monolithische, lastig vervangbare Windows-bedrijfsapplicaties naar de cloud. Wist u dat elke Windows-applicatie vanuit de Google cloud kan werken? Een laatste voorbeeld van een goede eerste stap is het naar de cloud brengen van de infrastructuur en vervolgens het automatiseren van het beheer van rekenkracht, opslag, security en networking. Of wat dacht u van het inzetten van Jamboard voor effectieve brainstorming?

Mogelijkheden en keuzes te over. We gaan graag met u in gesprek.

Welke stappen gaat u zetten op uw reis naar de cloud? Neem contact op voor advies en ondersteuning.

..

Bas Rookhuijzen, Head of Marketing Google Cloud Benelux, cited that g-company is the first and still the largest partner of Google in the Benelux. He showed that we are just at the beginning of the information revolution. It has always been Google's mission to help individuals and businesses to find and organize their information. When it comes to the internet, Google has been quite successful with that. However, no less than 98% of all data is behind the firewalls of organizations. And things can get rather messy over there. We all still have a lot of work to do to organize that information properly. It is a big challenge, if you consider that as much data has been produced this year as in all previous years, decades and centuries combined. But it has to be done, as easy access to information speeds up the business of every company. Google offers the best tools for creating, sharing, managing and exploiting that information and the best infrastructure to keep it on track. With a fast growing number of data centers and a private network with the lowest latency. And with annual investments in that global infrastructure of 12 billion dollars.

Rookhuijzen emphasized that standstill is deterioration. Not just because the technology is rapidly advancing. Organizations that follow the innovation pace of the cloud are simply faster than their competitors at lower costs for their IT. But also from a security point of view: a moving target is harder to hit.

Curious about the meaning of Google innovations for your company? Sign up for the Google Cloud Summit on November 28th in Zaandam.

As mentioned, every organization makes its own journey to the cloud. Yet there are obvious first steps. For example, entering Single Sign-On and Identity & Access Management. Or the introduction of Gmail and Calendar. Terminating the fileserver and switching to Drive could be a first step; a perfect occasion for the cleaning up of your data household and setting up of data management. Another, often-made first step is transferring data from various sources to the cloud and using BI and Analytics to become data-driven. Or transferring monolithic, troublesome Windows business applications to the cloud. Did you know that any Windows application can work from the Google cloud? A fine example of a sound first step is bringing the infrastructure to the cloud and then automating the management of computing power, storage, security and networking. Or how about using Jamboard for effective brainstorming?

Possibilities and choices galore. We will be happy to talk to you about your needs and options.

What steps will you take on your journey to the cloud? Contact us for advice and support.

....

Wil je de keynote van David Saris en Bas Rookhuijzen terugkijken? Vul dan eerst onderstaand formulier in. .. Do you want to watch David's and Bas' keynote? Please submit below form.
nl
en