g-company Salesforce Practice

....

het nieuwe samenwerken in praktijk gebracht

“We zijn een mix van een partnership, een coöperatie, een gilde en een franchise-organisatie en we acteren in een high-performing team.” Dat zeg ik meestal als ik in één zin moet uitleggen hoe wij als Salesforce Practice werken. En dat mag ik dan vervolgens natuurlijk toelichten.

We zijn een partnership. Alle g-company consultants zijn ondernemers, zelfstandige ondernemers, georganiseerd in een maatschap. Wie dat wil kan aandelen kopen, dan ben je letterlijk partner, maar collega’s zonder aandelen worden net zo goed als gelijken beschouwd. Partnership, we doen het met elkaar: Het is ons bier!, grap ik vaak.

En een coöperatie. Volgens Van Dale een vereniging, gericht op samenwerking. Daardoor is de kracht van het geheel veel groter dan de som der delen.

We zijn als een gilde. Wij zijn vakmensen, (zeer) ervaren professionals die samenwerken en met elkaar mooie projecten realiseren: We bouwen aan kathedralen.”

In een franchiseorganisatie. Juridisch zijn we een franchiseorganisatie. g-company is een B.V. en wij als consultants zijn allemaal franchisenemers. We hebben slechts enkele collega’s in dienstverband voor staffuncties en support. Alle consultants zijn franchisenemers en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties.

En we werken samen in een high-performance team! Omdat we allemaal ervaren professionals en ondernemers zijn, hebben we geen baas nodig. In een high-performance team is iedereen teamleider. Wie een nieuw idee heeft of constateert dat er iets beter kan, doet er iets aan. We luisteren naar elkaar en helpen elkaar, we maken elkaar beter! Wij beseffen dat je niet ziek hoeft te zijn om beter te worden. 

..

social collaboration put into practice

“We are a mix of a partnership, a cooperation, a guild and a franchise organization and we act in a high-performance team.” That is what I usually say when people ask me how our Salesforce Practice works. And then I obviously have to further elaborate.

We are a partnership. All g-company consultants are entrepreneurs, self-employed, organized in a association. Whoever wants to, can buy shares - you then become a partner literally - but colleagues without shares are considered equal. Partnership, that is something we do together; It is our beer! I often joke.

We are like a guild. We are professionals, very experienced professionals that collaborate and together realize wonderful projects: “We build cathedrals.

In a franchise organization. Legally we are a franchise organization, g-company is a private company and as consultants we are all franchisees. There are just a few colleagues in employment for staff functions and support. All consultants are franchisees and take responsibility for own performance.

And we collaborate in a high-performance team! Being experienced professionals and entrepreneurs, we do not need a manager. In a high-performance team we all are team leaders. If someone has a new idea or believes a process can be improved, they take action. We listen to each other and help each other, we improve each other! We realize you do not need to be sick to get better.

....


....

Wil jij eens verder sparren of ervaren hoe het is om samen te werken met een high-performance team? Neem dan gerust contact met ons op via balt@g.company of +31 6 52 86 92 24.

..

Would you like to exchange ideas on this topic, or experience how it is to partner with a high-performance team? Please contact us via balt@g.company or +31 6 52 86 92 24.

....

nl
en