....

controle over documentstromen

De hoeveelheid informatie en documenten binnen organisaties groeit explosief: met tientallen procenten, elk jaar weer. De uitdaging om versies te beheren en documenten vindbaar te houden, groeit even hard mee. Dit kost tijd en dus productiviteit. De kosten van servers en storage rijzen de pan uit. Dit alles wordt nijpender met de steeds strengere wetgeving inzake privacybescherming en datalekken.

Met G Suite realiseert g-company een document management solution (DMS) die het juiste midden vindt tussen controle en flexibiliteit. Google Drive wordt als het ware een corporate file server met een consistente mappenstructuur. Je beheerders zijn in control over wie toegang heeft tot welke informatie en het per ongeluk wissen van documenten wordt voorkomen. Het is bovendien mogelijk om workflows en de document life cycle te automatiseren en om verschillende businessapplicaties te verbinden. Dat alles terwijl alle gemakken van Google voor de gebruikers behouden blijven!

..

control over document flows

The amount of information and documents within organisations grows at an explosive rate: each year it increases by many dozen percents. The challenge to manage versions and keep documents searchable, increases at the same rate. This takes time, and thus takes time away from productivity. The costs of servers and storage are at an all-time high. And all of this is becoming increasingly important with the increasingly stricter regulations concerning privacy protection and data leaks.

g-company uses G Suite to realize a document management solution (DMS) which finds the middle ground between control and flexibility.  Google Drive becomes a corporate file server with a consistent folder structure. Your administrators are in control of who gets access to which information and accidental deletion of files is prevented. Additionally, it is possible to automate workflows and document cycles, as well as to connect various business applications. This can all be done while maintaining user ease.

....

nl
en