....

onze filosofie

"Met technologie zetten we mensen en organisaties in hun kracht."

g-company helpt mensen en organisaties te focussen op dát waar zij bijzonder in zijn. Economische, sociale en technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en om niet achterop te raken moet je als organisatie mee veranderen. Met behulp van de geavanceerde cloudoplossingen van Google en Salesforce helpen wij organisaties hun processen slimmer in te richten. Zo zet g-company mensen en organisaties in hun kracht.

technologische ontwikkeling bepalend voor je business

Technologische ontwikkeling gaat razendsnel: elk jaar ongeveer twee keer zo snel als het vorige. Hetzelfde geldt voor de groei van het volume van data die relevant is voor je business. Deze ontwikkeling zorgt voor disrupties: revoluties in je business, je concurrentie en de waarde van je product of dienst. Dat brengt zowel kansen als bedreigingen met zich mee. g-company's missie is ervoor te zorgen dat jouw focus volledig op je business en je innovatie gericht kan zijn. Alles wat daarvoor nodig is, regelen wij.

technologie versus mensen

Ondanks die razendsnelle ontwikkeling heeft technologie zijn beperkingen. Technologie is goed in geheugen, routinematig werk, stiptheid en het zoeken in grote hoeveelheden data. Mensen zijn onovertroffen in het maken van beoordelingen, het oplossen van problemen, creativiteit, emoties en empathie. Geef mensen de kans om zich volledig te richten op dat waar ze goed in zijn. Laat technologie de rest doen.

g-company's visie

Wij hebben het onderstaande kwadrant ontwikkeld:

..

our philosophy

“With technology we play into the strengths of people and organizations.”

g-company helps people and organizations focus on that which makes them special. Economic, social and technological developments take place so quickly, and to not lag behind organizations have to develop at a similar pace. Thanks to advanced cloud solutions by Google and Salesforce, we help organizations establish their processes in a smarter way. In doing so, g-company plays into the strengths of people and organizations.

technological development is crucial to your business

Technological development moves at lightning speed: each year it goes twice as fast as last year. The same goes for the growth of data relevant to your business. This development causes disruptions: revolutions in your business, your competition and the worth of your product or service. This brings about both threats and opportunities. g-company’s mission is to make sure you can focus entirely on your business and innovation. We take care of what is needed to make that happen.

technology vs people

Despite the rapid developments, technology has its limits. Technology is good at memory-related, routine work, precision and searching through large amounts of data.People are unbeatable when it comes to decision making, problem solving, creativity, emotions and empathy. Give people the chance to focus on what they do best. Let technology handle the rest.

g-company’s vision

We have developed the following quadrant:

....

 
 

....

  • Outsource. De basis. Commodity. Dit moet gewoon goed geregeld zijn, tegen zo laag mogelijke kosten en met zo min mogelijk kopzorgen. g-company levert met G Suite een zeer flexibele oplossing, die het dagelijkse samenwerken optimaal faciliteert. In de cloud, zonder beheersinspanning, goed beveiligd, tegen zeer overzichtelijke kosten.
  • Custom configuration. Nog altijd niet heel onderscheidend, maar wel uiterst waardevol voor je business. Een investering hierin zorgt dat je je bedrijfsprocessen organiseert op basis van een 360 graden klantbeeld en dat je klanten een optimale beleving krijgen. Met de CRM-oplossing van Salesforce en het bijbehorende applicatieplatform helpt g-company dit te realiseren. Configureerbaar naar je eigen behoeften. Zonder servers, beheerinspanning en ingewikkelde updates.
  • Custom development. Hier is je onderscheidend vermogen het grootst, evenals je business value. Als de basis eenmaal is gelegd, helpt g-company je hier om het verschil te maken. Met een interactieve, gepersonaliseerde website. Met een customer community, waarop je klanten zichzelf en elkaar kunnen helpen en dagelijks een positieve beleving bij jouw business krijgen. En met custom app development op de platforms van Google en Salesforce, die je in staat stelt om de concurrentie het nakijken te geven.
  • Experiment. Bij uitstek jouw eigen domein. Mensenbusiness. Innovatie, uitproberen, experimenteren. Het terrein waarop jouw mensen excelleren. Maar ook hierbij kan g-company je helpen, door jouw innovaties te ondersteunen met de ontwikkeling van toegespitste apps. Tegen kosten die te overzien zijn. Passend bij een experiment, zodat een 'mislukking' geen grote (economische) teleurstelling wordt, maar eerder een leerervaring die eraan bijdraagt dat de volgende innovatie wél gaat werken.

..

  • Outsource. The basis. Commodity. This has to be organized properly, at as low a cost as possible, and with the least amount of headaches possible. With G Suite, g-company provides a very flexible solution, which facilitates daily collaboration optimally. In the cloud, without requiring management efforts, and properly secured, at very clear rates.
  • Custom configuration. Still not very distinctive, but utterly valuable to your company. Investing in this makes it possible to organize company processes based on a 360 degree customer view, and that your clients receive the best experience possible. With Salesforce’s CRM solution, as well as the corresponding application platform, g-company helps realize this. Configurable based on your own needs? Without servers, management efforts, or convoluted updates.
  • Custom development. This is where your distinctive capability is at its highest, as well as your business value. Once you have laid the groundworks, g-company helps you make the difference. With an interactive, personalized website. With a customer community, where clients can help themselves and others, and have a positive experience related to your business daily. And with custom app development on Google and Salesforce platforms, which allow you to leave your competition behind.
  • Experiment. Your domain par excellence. People business. Innovating, trying out, experimenting. Where your people excel. But even here, g-company can help you, by supporting your innovations with tailored apps. At overseeable costs? Fitting an experiment, so a ‘failure’ doesn’t end up being a large (economical) disappointment, but rather a learning experience that contributes to the success of the next innovation.

....

 
nl
en