....

waarom G Suite?

G Suite (voorheen: Google Apps for Work) maakt het nieuwe samenwerken binnen jouw organisatie mogelijk.

..

why G Suite?

G Suite (previously: Google Apps for Work) has all you need to do your best work, together in one package.

....

....

verbinden

maken

toegang

bediening

..

connect

create

access

control

....

....

Bereik je collega's, waar ze ook zijn.

Alles wat je nodig hebt om je project tot leven te brengen.

Sla bestanden op en vind direct wat je nodig hebt.

Beheer gebruikers, apparaten en gegevens veilig en makkelijk.

..

Reach your colleagues wherever they are.

Everything you need to bring your project to life.

Store files and find what you need instantly.

Manage users, devices, and data securely and easily.

....

....

G Suite is een typisch voorbeeld van Software as a Service, oftewel: flexibel, innovatief en makkelijk te personaliseren. Je kunt er alles mee wat je nu ook kunt, en nog veel meer. Nieuwe mogelijkheden volgen elkaar in razend tempo op. Teaminspanningen leiden veel sneller tot resultaten. En wat ook een winst is: je hebt nooit meer beheerproblemen. Geen onderhoudskosten. Geen gedoe. Dit is de grote doorbraak van G Suite. Veilig en schaalbaar. Overal, altijd en op elk device.
 

onze G Suite oplossingen

..

G Suite is a typical example of Software as a Service, in other words: flexible, innovative and easy to personalize. You can do everything you already can now, and much more. New possibilities follow each other at breakneck speed. Team efforts lead to results much faster. And another benefit: you won't have any system admin problems. No maintenance costs. No fuss. This is the great breakthrough of G Suite. Safe and scalable. Everywhere, always and on every device.
 

our G Suite solutions

....

....

onze implementatie-aanpak

Implementeren betekent zorgen dat het ook écht gaat werken. Veel organisaties hebben veel tijd en energie geïnvesteerd in nieuwe technologie. Toch mislukken veel projecten of leveren zij te weinig rendement. Om efficiënter en effectiever te werken is méér nodig dan technologie. Wij helpen organisaties te kijken naar business vraagstukken en deze te vertalen naar het gewenste gedrag en de technologie die hierin kan ondersteunen. 

Eén voordeel hebben we: met G Suite is de hard- en software gemakkelijk beschikbaar, daar hoeven we ons niet druk over te maken. Hierdoor kunnen we samen meer tijd besteden aan de implementatie en ervoor zorgen dat het echt gaat werken.

Het G Suite implementatieproces is breed:

 • organisatorisch / functioneel
  Nieuwe software in gebruik nemen is niet alleen een technisch verhaal. Het gaat ook om de organisatorische kant: hoe gaan we de software gebruiken om ons werk beter te kunnen doen? En ook de functionele kant is belangrijk: hoe verlopen de huidige bedrijfsprocessen en hoe kun je de software voor je laten werken? Welke verwachtingen leven binnen de organisatie? Hoeveel efficiënter kunnen je medewerkers hun werk doen als de software onderdeel wordt van ieders werkproces?

 • technisch / migratie
  Onderdeel van de implementatie is ervoor te zorgen dat het technisch allemaal perfect werkt. Denk bijvoorbeeld aan mail routering tijdens de overgang en migratie van Exchange naar GMail.

 • training
  Wij adviseren klanten pas enkele dagen ná de implementatie te starten met gebruikerstrainingen en/of workshops. Iedereen heeft dan al even met de software kunnen werken, wat het niveau van de oefeningen ten goede komt. De inhoud van een training bestaat uit het behandelen van gebruikersvragen en het overbrengen van de werkafspraken en -processen.

G Suite referenties

..

our implementation approach

Implementing means ensuring that things really start to work. Many organizations have invested a lot of time and energy in new technology. Yet many projects fail or do not have a proper ROI. To work more efficiently and more effectively, one needs more than just technology. We help organizations to take a close look at business issues and translate these into the desired behavior and into the technology that can support this.

We have one advantage: with G Suite the hardware and software is easily available, so we do not have to worry about that. This allows us to spend more time together on implementation and ensure that it really works.

The G Suite implementation process is broad:

 • organizational / functional
  Using new software is not just a technical story. It is also about the organizational side: how are we going to use the software to improve our work? And the functional side is also important: how do current business processes run and how can you make the software work for you? What expectations does the organization have? How much more efficient can your employees be when the software becomes part of everyone's work process?

 • technical / migration
  Part of the implementation is to ensure that technically everything works perfectly. Consider, for example, mail routing during the transition and migration from Exchange to GMail.

 • training
  We advise customers to start with training courses and / or workshops not earlier than a few days áfter implementation. Everyone has been able to work with the software for a while, which benefits the level of the exercises. The content of a training consists of handling user questions and transferring work agreements and processes.

G Suite references

....

nl
en