....

naar één geïntegreerd platform

..

moving to one integrated platform

..

....

de uitdaging

Het aantal complexe processen binnen Stichting Handicart is aanzienlijk. Naast de registratie van alle leden en donateurs was het dan ook noodzakelijk een aantal specifieke processen te automatiseren. Zo was men op zoek naar een koppeling met de website voor het aanmelden van pashouders en het werven en vastleggen van donaties en toernooiopbrengsten én voor het reserveren van een Handicart. Ook een koppeling met alle afzonderlijke Handicarts om het gebruik ervan te registreren en af te rekenen en de koppeling met een externe oplossing voor het produceren van de ledenpassen stond hoog op het wensenlijstje van de stichting.

de oplossing

De keuze voor Salesforce heeft Handicart redelijk snel gemaakt aangezien Salesforce volledig cloud-gebaseerd is en de flexibiliteit die men heeft met Salesforce als het gaat om koppelingen is enorm. In eerste instantie is de registratie van de leden en donateurs overgezet van het oude systeem naar Salesforce. Tal van processen die in het verleden handmatig verricht moesten worden, worden nu volledig automatisch verricht. Er is een koppeling gemaakt met de website van Handicart zodat leden hun eigen gegevens kunnen beheren en nieuwe leden zich online kunnen aanmelden. Ook het produceren van de ledenpassen, inclusief pasfoto, vindt nu grotendeels geautomatiseerd plaats.
Daarnaast zijn alle Handicarts voorzien van GPS en zijn zij gekoppeld aan Salesforce zodat het gebruik ervan geregistreerd wordt. Leden kunnen nu een Handicart reserveren en deze vervolgens op de baan activeren bij een 'console'. Na afloop wordt de ronde vastgelegd in Salesforce waarna de kosten geïncasseerd kunnen worden bij het desbetreffende lid.

..

the challenge

The Handicart Foundation has a considerable number of complex processes. Besides the registration of all members and sponsors it was therefore necessary to automate some specific processes. For example, they were looking for a link with the website for pass holders to sign up, for raising and registering funds and tournament results and for booking a Handicart. A link with all individual Handicarts to register and bill its use and a link with an external solution to produce members passes were also high on the wish list of the foundation.

the solution

The choice for Salesforce was made rather quickly by Handicart since Salesforce is fully cloud-based and its flexibility when it come to interfaces is enormous. Initially the registration of the members and donors was transferred from the old system to Salesforce. Numerous processes that had to be performed manually in the past are now fully automated. A link is made with the Handicart website enabling members to manage their own data and new members to sign up online. The production of membership cards, including photo, is now also largely automated.
In addition, all Handicarts are equipped with GPS and are linked to Salesforce so that their use is registered. Members can now reserve a Handicart and then activate it on the course at a 'console'. Afterwards, the round is recorded in Salesforce, after which the costs can be collected from the relevant member.

....

.... “Samen met g-company zijn we op de goede weg een systeem te bouwen waar wij jarenlang plezier van zullen hebben.”..“Together with g-company we are on the right track to build a system that we will enjoy for years.” ....
— Dave Stenfert Kroese, directeur Stichting Handicart

....

het resultaat

Veel processen die voorheen handmatig werden verricht, worden nu volledig geautomatiseerd uitgevoerd. Dit scheelt enorm veel tijd! Omdat het gebruik van de Handicarts nu ook gedetailleerd wordt vastgelegd, heeft men meer grip op het onderhoud ervan. Door middel van goede rapportagefunctionaliteiten heeft men nu altijd informatie bij de hand die bovendien up to date is.

over Stichting Handicart

Handicart is een non-profit organisatie die tijdelijk- of permanent-mindervalide golfers in staat stelt het golfspel te blijven uitoefenen. Dit doen zij door op ruim 170 golfbanen in Nederland golfkarren (handicarts) tegen een zeer scherp tarief uit te lenen. De stichting is eigenaar van 700 Handicarts en heeft ruim 21.000 pashouders. Daarnaast zijn er meer dan 50 banen waarop de exploitant de daar aanwezige karren tegen een laag tarief beschikbaar stelt aan de pashouders. Op het kantoor in Maarn werken drie medewerkers. Daarnaast werkt de Stichting samen met 170 vrijwillige Consuls.
De Stichting kan de mindervalide golfers alleen faciliteren als het aantal donateurs sneller blijft stijgen dan het aantal gebruikers.

..

the result

Many processes that were previously performed manually are now fully automated. This saves a lot of time! As the use of the Handicarts is now also registered in detail, the foundation has more control over its maintenance. By means of good reporting functionalities they always have information at hand that is also up to date.

about Handicart Foundation

Handicart is a non-profit organization that enables temporary or permanent disabled golfers to continue playing golf. They do this by lending golf carts (Handicarts) at more than 170 golf courses in the Netherlands at a very competitive rate. The foundation owns 700 Handicarts and has over 21,000 members. In addition, there are more than 50 courses on which the operator makes the carts available to the members at a low rate. Three employees work at the office in Maarn. In addition, the foundation works with 170 voluntary Consuls.
The Handicart Foundation can only facilitate the disabled golfers if the number of donors continues to rise faster than the number of users.

....

nl
en