Top

....

het nieuwe samenwerken

Het tempo in de samenleving stijgt exponentieel. Andere manieren van samenwerken zijn nodig om bij te blijven en voorop te lopen. Je wilt als een high performance team direct en realtime samen documenten bewerken, onafhankelijk van tijd en plaats, met zeer gebruikersvriendelijke email-, agenda- en chatmogelijkheden. Om dit te kunnen realiseren, heb je behoefte aan flexibele, innovatieve systemen, die 100% schaalbaar en uiterst kostenefficiënt zijn. Met behulp van G Suite (vroeger: Google Apps for Work) helpt g-company je om de productiviteit van je team aanzienlijk te vergroten.

social intranet

Met een social intranet maak je kennis en documentatie nog makkelijker toegankelijk voor je medewerkers, volledig geïntegreerd met andere toepassingen en mobiel beschikbaar. Op traditionele intranetten vind je veelal statische informatie en oud nieuws in een ingewikkelde mappenstructuur. Met Google+ realiseert g-company een social intranet, waarmee mensen effectief toegang krijgen tot alle kennis en expertise in de organisatie. Discussiëren over thema's wordt uitstekend gefaciliteerd en het is een zeer geschikte plek om nieuwtjes en weetjes met elkaar te delen. Medewerkers met social intranet ervaren de organisatie als transparanter. Zo wordt de betrokkenheid bevorderd.

..

new ways of working together

Society keeps picking up the pace exponentially. Other ways of collaborating are necessary to stay up to speed or even ahead. As a high performance team, you want to be able to work directly in documents in real time, regardless of time and place, with userfriendly mail, agenda and chat. To make this happen, you require flexible, innovative systems, that are 100% scalable and completely cost-effective. By using G Suite (formerly: Google Apps for Work), g-company can help you increase your team’s productivity considerably.

social intranet

By using a social intranet, you make knowledge and documents even easier to access for your employees, in a way that is wholly integrated with other applications and mobile-friendly. Traditional intranets hold mostly static information and old news in a complicated folder structure. With Google+, g-company sets up a social intranet, which effectively grants people access to all knowledge and expertise within the company. Discussions on certain topics are excellently facilitated, while an ideal environment for sharing news and facts is created. Employees with a social intranet consider the organisation to be more transparent, which in turn enhances involvement.

....

 

....

altijd en overal een team

E-mail is de kurk waarop de communicatie binnen organisaties drijft. Je kunt niet zonder en als het even niet werkt, ben je behoorlijk onthand. Hetzelfde geldt voor je bedrijfsagenda's. Tegelijkertijd zijn deze twee tools zogenaamde 'commodities': ze mogen niet teveel kosten en geen kopzorgen veroorzaken.

Met de e-mail en agendaoplossingen van G Suite is het mogelijk om altijd en overal te communiceren en elkaars agenda te raadplegen, op elk device. Zonder zorgen over software-updates en het beheer van mailservers. Google doet dat met een bijna onbeperkte opslagcapaciteit en tegen zeer redelijke kosten.

..

a team, always and anywhere

E-mail is the cork on which communication within companies stays afloat. It is impossible to function without, and if it stops working even for a minute, you are rather inconvenienced.The same goes for company agendas.At the same time these two tools are considered to be ‘commodities’: they should not cost to much, and cause no headaches.

With G Suite’s email and agenda solutions, you can communicate whenever and wherever you are, as well as check each other’s agenda, on any device. Without worrying over software-updates and mailserver management. Google takes care of all of this with a near unlimited storage capacity at very reasonable rates.

....

....

beleving is de sleutel

Elke fondsenwervende organisatie merkt het: de manier waarop sympathisanten je organisatie, je doelen en je benadering beleven, is cruciaal voor het succes. Succes bij het vinden van nieuwe supporters, leden, donateurs en vrijwilligers. En succes bij het behoud van de sympathisanten die je al hebt. Mensen willen persoonlijk worden benaderd. Dat betekent dat je moet weten wat je sympathisanten bezig houdt, waar ze behoefte aan hebben en welke onderlinge relaties ze hebben.

g-company heeft bij talloze non-profit organisaties met Salesforce bijgedragen aan het succes van hun fondsenwerving. Dat doen we door de implementatie van Salesforce en het begeleiden van onze klanten bij het implementeren van de juiste processen. De afhandeling van de financiële stromen, in overeenstemming met de SEPA-regelgeving, is daar integraal onderdeel van. Van de benadering van nieuwe donateurs tot de service aan je bestaande supporters: het gehele proces wordt geoptimaliseerd.

..

experience is key

Each fundraising organisation notices the same thing: the way sympathizers experience your organisation, your goals and our approach, is crucial for success. Success in finding new supporters, members, donors and volunteers. Success in maintaining ties with current sympathizers, too. People like to be approached personally.This means that you need to know what goes on in the lives of sympathizers, what their needs may be and which mutual relations they may have.

g-company has helped many non-profit organisations with Salesforce, to contribute to the success of their fundraising activities. We do this by implementing Salesforce and guiding our clients in implementing the right processes. Handling of financial flows, in accordance with the SEPA regulations, is an integral part of this solution. From approaching new donors, to providing services to existing supporter: the entire process is optimized.

....

....

excellente sales

Sales wordt gedaan door mensen. Maar hoe help je die mensen om zo effectief mogelijk te zijn? Met Salesforce richt je de pijplijn zó in, dat jouw verkoopprocessen volledig worden ondersteund, waarbij je helder inzicht hebt in de stand van zaken door de vele rapportages en dashboards. Salesforce heeft de gebruiksvriendelijke 'look and feel' van een consumentenapplicatie, op de computer, tablet of smartphone, zodat je salesmedewerkers zich - met een 360 graden klantbeeld - kunnen focussen op hun kerntaak. g-company helpt je door en door met de adoptie door jouw verkoopteam, waardoor de salesproductiviteit aanzienlijk toeneemt. Dit alles zonder groot IT-team of -investeringen. Maximaal beveiligd, flexibel en schaalbaar.

..

excellent sales

Sales are made by people. But how do you help those people to be as effective as possible? With Salesforce you can design your pipeline in such a way, that your sales processes are fully supported, whereby you have clear insight into the current state of things via the many reports and dashboards. Salesforce has the user friendly look and feel of a consumer application, on computer, tablet or smartphone, so your salespeople can focus on their core goals - with a 360 client view. g-company helps you through and through with your salespeople adopting the program, drastically improving the sales productivity. This can all be done without a large IT team or large investments. Maximum security, flexibility and scalability.

....

 

....

de marketing gestroomlijnd

Investeren in marketing is vaak onzeker. "Hoe benader ik mijn bestaande en potentiële klanten effectief?" "Wat levert marketing eigenlijk op?" Salesforce geeft je dat inzicht. Of het nu gaat over online, e-mail, mobile of social marketing. De gegevens van je klant of prospect worden gekoppeld aan hun gedrag, via elk kanaal en op elk device. Zo kun je hen gepersonaliseerd benaderen en de customer journey optimaliseren. Met uitgebreide rapportages en dashboards, die je vertellen hoe het staat met de ROI op de marketingactiviteiten.

g-company heeft ruime ervaring in het adviseren over en het implementeren van de marketing automation tools van Salesforce, zowel bij profit- als nonprofit-organisaties.

..

streamlining marketing

Investing in marketing is often a gamble. “How can I approach my existing and potential clients effectively?” “What does marketing yield?” Salesforce provides you with this insight. Whether it is about online, e-mail, mobile or social marketing. Client data or prospect data is linked to their behaviour, via all channel and on all devices. This allows you to personalize your approach, and to optimize customer journeys. With extensive reports and dashboards, that tell you how the ROI for marketing activities is looking.

g-company has ample experience advising and implementing Salesforce’s marketing automation tools, both at for profit organisations as for non-profit organisations.

....

SFDCMarketingCloud.png
 
Pardot.png
 

....

Verder praten? Wij denken graag met je mee! Neem contact met ons op via 030-7110940 of vul het contactformulier in.

..

Continue the discussion? We would love to brainstorm with you! You can contact us via 030-7110940  or by filling in the contact form.

....

....

de beste customer service

Je klanten stellen steeds hogere eisen aan hun ervaringen met jouw organisatie. Salesforce biedt je alles wat je nodig hebt om aan die eisen te voldoen, nu en in de toekomst. De Service Cloud stelt je in staat de customer supportprocessen te optimaliseren, volledig geïntegreerd met je verkoopactiviteiten. Op basis van alle vragen en input van je klanten bouw je met behulp van Salesforce Knowledge een kennisdatabase op. Via portals en een klantencommunity wordt customer self-service mogelijk. Bovendien voorziet Salesforce in zaken als een chatfunctie en social media integratie. Salesforce is volledig schaalbaar, op alle devices, en je hoeft je nooit meer druk te maken over software-updates.

..

the best customer service

Your clients have ever increasing demands when it comes to their experiences with your organization. Salesforce offers you everything you need to meet those demands, now and in the future. The Service Cloud allows you to optimize customer support processes, integrated wholly into your sales activities. You can use Salesforce Knowledge to build a knowledge database based on all customer-questions and input. Customer self-service is made possible through portals and a client community. Moreover, Salesforce provides tools such as a chat function and social media integration. Salesforce is completely scalable, on all devices, and you need never worry about software-updates again.

....

....

controle over documentstromen

De hoeveelheid informatie en documenten binnen organisaties groeit explosief: met tientallen procenten, elk jaar weer. De uitdaging om versies te beheren en documenten vindbaar te houden, groeit even hard mee. Dit kost tijd en dus productiviteit. De kosten van servers en storage rijzen de pan uit. Dit alles wordt nijpender met de steeds strengere wetgeving inzake privacybescherming en datalekken.

Met G Suite realiseert g-company een document management solution (DMS) die het juiste midden vindt tussen controle en flexibiliteit. Google Drive wordt als het ware een corporate file server met een consistente mappenstructuur. Je beheerders zijn in control over wie toegang heeft tot welke informatie en het per ongeluk wissen van documenten wordt voorkomen. Het is bovendien mogelijk om workflows en de document life cycle te automatiseren en om verschillende businessapplicaties te verbinden. Dat alles terwijl alle gemakken van Google voor de gebruikers behouden blijven!

..

control over document flows

The amount of information and documents within organisations grows at an explosive rate: each year it increases by many dozen percents. The challenge to manage versions and keep documents searchable, increases at the same rate. This takes time, and thus takes time away from productivity. The costs of servers and storage are at an all-time high. And all of this is becoming increasingly important with the increasingly stricter regulations concerning privacy protection and data leaks.

g-company uses G Suite to realize a document management solution (DMS) which finds the middle ground between control and flexibility.  Google Drive becomes a corporate file server with a consistent folder structure. Your administrators are in control of who gets access to which information and accidental deletion of files is prevented. Additionally, it is possible to automate workflows and document cycles, as well as to connect various business applications. This can all be done while maintaining user ease.

....

....

innovatie met agile apps

Je zit vol ideeën om je concurrentie voor te blijven en om mee te veranderen met de economie en je klanten. Echter, je maakt je zorgen of jouw huidige ICT-infrastructuur wel geschikt is om deze ideeën om te zetten in concrete ontwikkelingen. De tijd om dit grondig uit te zoeken heb je niet. En je vraagt je af hoe het zit als je stapje voor stapje wilt innoveren en niet direct wilt – of kunt – investeren. Of je wilt juist kunnen experimenteren en de vrijheid hebben om dat experiment zonder al te grote kosten te beëindigen.

Dit zijn vraagstukken die gaan over business model transformation. Je wilt in beweging zijn, stappen zetten zonder van te voren te weten of het de goede stappen zijn. Je wilt dingen uitproberen en dus wil je wendbaar zijn. Met het Google Cloud Platform helpen wij je om dat te zijn. Door snel apps te ontwikkelen die volledig integreren met je andere applicaties, zodat je je volledig kunt focussen op de innovatie van je business.

..

innovation with agile apps

You are full of ideas on how to stay ahead of the competition, and to change with your economy and clients. However, you are worried about whether or not your IT infrastructure will be suitable to turn your ideas into concrete realizations. You do not have the time to thoroughly look into everything. And you wonder what the process is when you want to innovate step by step, because you can not or will not invest straight away. Or maybe you would like to experiment and have the freedom to do so without racking up costs.

These are questions pertaining to business model transformation. You want to stay moving, taking steps forward without knowing if they will be steps in the right direction. You want to try things and thus be flexible. With the Google Cloud Platform, we help you be flexible. By developing apps quickly that integrate entirely with your other applications, so you can focus  completely on your business innovation.

....

....

veilig en beheerd, altijd en overal kunnen werken

Het Nieuwe Werken. Een populaire term die in 2005 werd geïntroduceerd door Bill Gates. Inmiddels is Het Nieuwe Werken niet meer weg te denken uit onze maatschappij en is het niet meer beperkt tot thuiswerken en het gebruik maken van flexplekken. Werknemers hoeven niet meer van 9 tot 5 op kantoor te zitten en enkel op de computer van de baas te werken. Met de geavanceerde smartphones, tablets en laptops van tegenwoordig kunnen zij altijd en overal hun werk uitvoeren, op ieder apparaat. Dus ook 's avonds op de bank met op de achtergrond het 8-uur journaal, in de trein op weg naar een afspraak of zelfs als het nodig is snel even tijdens een gezellig etentje met vrienden.

..

safe and managed, work at any time and any place

The New World of Work. A popular term coined in 2005 by Bill Gates. Today, the New World of Work forms an intrinsic part of our society, and is no longer limited to working from home, or using flex areas. Employees no longer need to work at their desks from 9 to 5, while only working on a company computer. Nowadays, with advanced smartphones, tablets and laptops, they can do their work always and everywhere, on all devices. That means in the evening, from their couch with the evening news on in the background, in the train on their way to work to a meeting, or even quickly during a dinner with friends, should the need arise.

....

08 banner.png

....

Als organisatie brengt het nieuwe werken ook de nodige zorgen met zich mee. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat er veilig met gevoelige data wordt omgegaan. Hoe geef je werknemers op een gecontroleerde manier toegang tot systemen en bedrijfsgegevens, zeker als er sprake is van BYOD? En wat gebeurt er met het apparaatgeheugen als iemand uit dienst treed?

..

This new way of working also brings up concerns for organizations. How, for instance, do you make sure that sensitive data is handled securely. How do you give employees controlled access to systems and company data, especially in case of BYOD? And what happens to the device memory of a person leaving the company?

....

....

mobile device management

Dankzij het mobile device management van G Suite kun je je bedrijfsgegevens goed beveiligen op alle mobiele apparaten. Zo kun je schermvergrendeling afdwingen, sterke wachtwoorden vereisen en vertrouwelijke gegevens wissen met een wisactie voor het hele apparaat of een selectieve wisactie voor een account voor Android en iOS. Naast de goede beveiliging, die met name belangrijk is voor de organisatie, kun je dankzij het apparaatbeheer je medewerkers beter van dienst zijn en zakelijke apps distribueren via de Beheerdersconsole. Zo kan iedereen gebruik maken van zijn of haar favoriete persoonlijke apparaat en - doordat Android zakelijke en persoonlijke apps in verschillende profielen scheidt - kan hetzelfde apparaat ook voor ontspanning worden gebruikt.

chrome device management

..

mobile device management

Thanks to G Suite’s mobile device management you can properly secure company data on all mobile devices. You can enforce lock screens, demand strong passwords, and delete confidential information by wiping the entire device, or wiping a specific account on Android or iOS. Besides the proper security, which is namely important for the organisation, the device management allows you to be of better service to your employees and distribute business apps via the Admin console. This means everyone can use their favorite device and - thanks to Android separating business and personal profiles - allows for the same device to be used for leisure too.

chrome device management

....

....

Met Chrome Device Management van Google voeg je in een oogwenk nieuwe gebruikers toe en stel je in mum van tijd nieuwe apparaten in. "Plug and play" wordt werkelijkheid. Het duurt als het ware nog langer een nieuwe Chromebook uit te pakken dan deze in te stellen.

..

With Google’s Chrome Device Management, you can add new users in an instant, and configure new devices in no time at all. “Plug and play” becomes reality. It almost takes longer to unpack a Chromebook than it does to set one up.

....

 

....

Instellingen worden afgedwongen voor al je Chrome-apparaten, ongeacht wie erop inlogt. Zo kun je al dan niet gasten laten inloggen en lokaal opgeslagen instellingen en gebruikersgegevens verwijderen. Chrome-apparaten kunnen onder andere in kioskmodus gezet worden, bijvoorbeeld voor openbare sessies, je kunt de apparaten automatisch laten updaten en je kunt apparaatrapporten opstellen.

Als Chrome-beheerder kun je bovendien gebruikersbeleid instellen voor al je medewerkers die gebruik maken van hun Google account op een Chrome-apparaat, een Android-apparaat of in de Chrome browser. Daarnaast is het mogelijk Wi-Fi instellingen te configureren voor alle Chrome-apparaten binnen een bepaald domein.

Lees meer

..

Settings are enforced for all your Chrome devices, no matter who logs in on them. This means you can decide whether or not to give guests access, and allows you to remove locally saved settings and user data. Chrome devices can be put in kiosk mode, for instance, for public sessions. They can also be set to update automatically, or provide device reports.

Furthermore, as Chrome administrator, you can set the user policy for all employees using their Google account on a Chrome or Android device, or in the Chrome browser. Additionally, it is possible to configure Wi-Fi settings for all Chrome devices within a certain area.

Read more

....

nl
en