....

onze overtuigingen

Wij werken volgens een tiental overtuigingen, waar onze collega’s, partners en klanten ons aan mogen houden.

1. focus op toegevoegde waarde en de rest volgt vanzelf

Als je waarde toevoegt aan de wereld, zul je daar vroeg of laat voor worden beloond. We kijken naar wat de wereld nodig heeft, wat organisaties nodig hebben en brengen dingen in beweging. Door mensen, organisaties en de wereld verder te helpen ontstaat rijkdom in allerlei vormen. Geven en ontvangen komt dan in balans.

2. technologie en innovatie brengen vooruitgang

Alle innovaties volgen elkaar in razend tempo op. Het wordt steeds beter, mooier, leuker en efficiënter. We hebben een groot vertrouwen in technologie en innovatie, mits goed toegepast. De tijd is aangebroken om serieus te kijken naar wat het werkelijk oplevert. Hoe kun je er echt uithalen wat erin zit? Hoe kun je, door slim gebruik te maken van technologie, werkelijk effectiever worden, dan wel kosten besparen?

3. technologie implementeren is vakmanschap

We weten alles over de technologie die we inzetten. We beleven er veel plezier aan om onze kennis en ervaring in te zetten en organisaties verder te helpen. Implementeren betekent wat ons betreft: zorgen dat het écht gaat werken, dat gebruikers het gevoel hebben dat ze een probleem kwijt zijn in plaats van een probleem erbij hebben. Dit zit ‘m vaak in de details. Wij hebben oog voor die details en zorgen dat mensen echt effectiever worden. g-company zorgt dat het werkt en dat medewerkers ermee kunnen werken.

4. werknemers zijn net mensen

Mensen verwachten op hun werk dezelfde mogelijkheden als thuis. Tegenwoordig heeft bijna iedereen thuis breedband internet, een goed spamfilter en grote opslagcapaciteit. We horen steeds vaker dat werknemers gefrustreerd zijn over de beperkingen op hun werkplek. Natuurlijk, er gelden andere regels op het gebied van privacy, beveiliging, wetgeving. Maar organisaties worden bij innovaties vooral beperkt door de enorme beheerslast. De bestaande, verouderde ICT-faciliteiten houden hiermee vernieuwing en verbetering tegen.

5. netwerken werken

Wij geloven in synergie, in samenwerken. Netwerken werken. Diversiteit kan heel krachtig zijn, zolang er maar verbindingen zijn. Samen sterker. g-company zorgt voor een gezonde balans tussen diversiteit en verbinding. Klanten & medewerkers, leveranciers & financiers, familie & omgeving: we proberen al deze relaties in te brengen en waar mogelijk meervoudig te laten zijn. Samen veel meer dan de som der delen. Allemaal onderdeel van een groot netwerk, zoals de tools waar we mee werken.

6. eenvoud is krachtig

Eenvoud zorgt voor een goed ontwerp, gebruiksgemak, snelheid, visuele aantrekkingskracht en bereikbaarheid. Terug naar de essentie. Complexiteit veroorzaakt ruis. Te veel en te uitgebreid maakt dingen onbegrijpelijk en ontoegankelijk. Het vereist meesterschap om complexe zaken terug te brengen tot de essentie.

7. eerlijkheid duurt het langst

Iemand die de boel belazert, krijgt vroeg of laat de bal een keer teruggespeeld. Betrouwbaarheid en transparantie zijn belangrijke waarden. Door open en eerlijk te zijn naar anderen, door ook kwetsbaar durven te zijn en dingen benoemen, geef je anderen de mogelijkheid om op hun beurt open en eerlijk te zijn.

8. plezier in je werk is belangrijk

Zonder lol houd je het nooit lang vol. Mensen zijn op hun best wanneer ze dingen doen uit eigen overtuiging, van binnenuit. En daarin samenwerken met anderen. Aandacht voor elkaar en complementair samenwerken levert positieve energie. Plezier in het werk en betere resultaten.

9. werken kan en mag altijd en overal

Mensen moeten de dingen kunnen ondernemen waar ze voor staan en waar ze in geloven. Geef mensen de vrijheid om eigen keuzes te maken. Laat mensen zelf kiezen hoeveel, wanneer, waar ze het liefst werken en met welk apparaat. Voor iedereen is dat anders. Mensen met ambitie moet je niet beperken, maar juist alle ruimte geven.

10. goed is nooit goed genoeg

Onze continue ontevredenheid over de huidige situatie zorgt voor vooruitgang. We streven naar voortdurende verbeteringen. Zowel voor menselijk handelen en onderlinge processen als technologie. We geloven in grote doelstellingen en proberen altijd een stap méér te doen dan mensen verwachten.

..

our beliefs

We work according to ten beliefs, which our colleagues, partners and clients can hold us to.

1. focus on the added value, the rest will follow

When you add value to the world, sooner or later you will be rewarded for this. We look at what the world needs, what organizations need, and get things moving. By helping people, organizations and the world forward, wealth in various forms is created. This way, giving and receiving becomes balanced.

2. technology and innovation bring progress

Innovation takes place at a rapid pace. Everything continuously becomes better, prettier, more fun, and more efficient. We have all faith in technology and innovation, granted it is applied well. The time has come to take a serious look at what it truly offers. How can you make the most of its potential? How can you become truly more effective, or save costs, by making smart use of technology?

3. implementing technology is craftsmanship

We know everything about the technology we use. We enjoy using our knowledge and experience to help organizations. ‘Implementing’ to us means making sure things really work, that users feel like they have taken care of a problem, instead of having added one. The devil is often in the details.We have an eye for detail, and make sure employees truly work more efficiently. g-company makes sure it works, and that employees know how to use it.

4. employees are just like people

People expect the same options at work as they have at home. These days, almost everyone has broadband internet, a good spam filter and a large storage capacity at home. Increasingly, we hear frustrations about limitations at work. Naturally there are different regulations in terms of privacy, security, and laws. But more often than not organizations are held back from innovations due to the burden of management. The existing, outdated ICT facilities hold back progress and improvement.

5. networks work

We believe in synergy, in cooperating. Networks work. Diversity can be very powerful, provided there are connections. Stronger together. g-company provides a healthy balance between diversity and connections. Clients and employees, providers and financers, family and surroundings: we try to input all these relationships and make them plural where possible. Together we are more than the sum of our parts. We are all a part of a large network, just like the tools we work with.

6. simplicity is powerful

Simplicity makes for a good design, ease of use, swiftness, visual appeal and accessibility. Back to the essence. Complexity produces noise. Too much and too extensive makes things impossible to understand and use. It takes mastery to reduce complex issues back to the essentials.

7. honesty is the best policy

If you run around deceiving everyone, you will get your comeuppance at some point. Trustworthiness and transparency are important values. By being open and honest to others, but also by daring to be vulnerable and name things, you give others the opportunity to be open and honest in return.

8. loving your job is important

You will not last in something without a little fun. People are at their best when they do things based on their own convictions, from the inside. While working together with others. Attention for each other, and complementary co-working leads to positive energy. Fun at work, and better results.

9. you can and may work everywhere, at all times

People should be able to undertake the things they stand for and believe in. Give people the freedom to make their own choices. Let people choose how much they would like to work, when, where and with which device. This is different for everyone. People with ambition should not be limited, but instead be given space.

10. good is never good enough

Our continued unhappiness with the current situation leads to progress. We strive for constant improvements. Both for human actions and processes, as well as technology. We believe in large goals and always try to take more steps forward than people are expecting.

....

 

nl
en