….

wereldwijd eersteklas parkeergelegenheden bij de luchthaven, met Google Cloud Platform

reizen naar Google Cloud

..

upscale airport parking worldwide with Google Cloud Platform

journeys to the Google Cloud

….

.... “g-company heeft zijn expertise en efficiëntie bewezen in complexe lift en shift projecten in de e-commerce.” ..
“g-company has given proof of their expertise and effectivity in complex Lift and Shift projects in e-commerce.” ....
— Peter Bosma, Managing Director Parkos

….

waarom

 • zakelijke uitdaging: hoe kunnen we best de wereldwijde groei verder versnellen, door de reiservaring van klanten te verbeteren, ongeacht het aantal transacties

 • IT uitdaging: hoe kunnen we best tegemoetkomen aan de groeiende noodzaak om zowel het look-to-book proces, als de go-to-market van applicaties in ontwikkeling, te versnellen

in het kort

Om de versnelde groei van het bedrijf - zowel in gebruikers, als wereldwijde parkeerlocaties -  te ondersteunen, moest Parkos’ IT veel schaalbaarder, robuuster en performanter worden.

g-company bewees zichzelf als beste partner om Parkos’ IT infrastructuur door middel van een lift en shift over te zetten naar Google Cloud Platform. 

zakelijke context: Parkos zet de parkeermarkt op z’n kop

De ambitie van Parkos is om de nummer één website te worden om parkeerplaatsen bij luchthavens te vinden, vergelijken en reserveren. “We willen de disruptor zijn in luchthavenparking”, zegt Peter Bosma, Managing Director van Parkos.

Parkos is wat dat betreft al heel goed op weg. Sinds de start van het bedrijf in 2014, zijn ze al marktleider geworden in Nederland, België en Italië. Het bedrijf staat op de 29ste plaats in Deloitte’s Fast 50 2018 in Nederland.

Zoals vele startups zijn Bosma en zijn vennoot min of meer gestart vanuit hun garage. Ze bouwden hun eerste website zelf en reservaties werden handmatig ingegeven in de zelfgemaakte back-office. Alles, van development tot testen en productie, werd gedraaid op één enkele webserver, die vaak offline ging wanneer de nieuwste versie van de software in productie kwam.

uitdaging: tegemoetkomen aan de behoefte voor snelheid

“Onze ambitie is om de nummer één te zijn in gebruiksgemak, voor onze klanten, parking-partners en werknemers. Daarom moest de snelheid van de website - de back-office - en het gebruiksgemak ervan verbeterd worden. 2 van de 3 klanten stappen over naar een concurrent indien de website niet goed functioneert. Een trage website is één van de meest voorkomende klachten. We wilden de infrastructuur meteen ook robuuster en schaalbaarder maken. Daarbovenop moesten we het mogelijk maken om constant nieuwe code uit te rollen, zonder downtime. Dan moet je wel naar de cloud,” zegt Bosma.

Om de prestaties van de website te verbeteren, wou Parkos dat de website zou draaien in gebieden die dicht bij de klant liggen. Al snel werd duidelijk dat DNS geoptimaliseerd moest worden, om klanten door te verwijzen naar de website die zich het dichtst bij hun locatie bevindt. Full Page caching en A/B testen stonden eveneens op Bosma’s wish list.

Om de back-office prestaties en applicatieontwikkeling te verbeteren, moet de back-office ook kunnen draaien in verschillende gebieden. Developers moeten ook in staat zijn om zelf code uit te rollen, zonder vertraging en zonder de website offline te halen. Het systeem zou bovendien automatisch moeten schalen, afhankelijk van het webverkeer.

Tijdens de migratie naar de cloud, moest het te allen koste vermeden worden dat de site offline zou gaan, opdat de klantervaring beschermd zou blijven. “‘Bedrijven die geobsedeerd zijn door het leveren van een goede klantervaring, creëren geobsedeerde klanten.’ Dat is een van onze basisprincipes,” zegt Bosma.

oplossing: Google Cloud Platform met ondersteuning door g-company

Na het vergelijken van de grote cloud platforms, concludeerde Bosma dat Google er tussen uitsprong. “We kozen vooral voor GCP omdat het focust op snelheid, wat zo bepalend is voor de klantervaring. We maakten bovendien al  gebruik van een heleboel Google technologie, zoals G Suite, Google Maps, Tag Manager, Adwords en Analytics.”

Google stelde g-company voor als partner voor de migratie en implementatie. “We vroegen Google of ze een partner kende die ervaring had met de reisindustrie en globale cloud-uitrol. Google haalde g-company meteen aan als meest geschikte partner.”

resultaat: een snelle en veilige lift & shift

Twee maanden voor de migratie, in oktober 2018, had Parkos de eerste meeting met g-company en werden de voorbereidingen getroffen. De migratie werd opgestart in december en werd enkele weken later succesvol afgerond.

Na de probleemloze conversie en migratie van de web- en back-office applicaties, hielp g-company met het opschalen en optimaliseren ervan.

Door gebruik te maken van Google’s wereldwijde CloudDNS systeem, werd de vertraging bij het laden van de website aanzienlijk verlaagd. Bosma en zijn team konden bovendien de vertraging per component beheersen, door te ‘spelen’ - zowel handmatig als geautomatiseerd - met Google’s wereldwijde DNS en cloud-infrastructuur. Er is altijd een DNS server in de buurt van de bezoeker, waardoor informatie veel sneller opgehaald kan worden. De web-applicaties draaien nu in verschillende gebieden, dichter bij de markt of dichter bij de ontwikkelaars. Ontwikkelaars kunnen nieuwe code nu onmiddellijk en zelfstandig uitrollen, zonder het risico te lopen dat de omgeving offline gaat. Bosma: “Onze technici kunnen nu een applicatie-server in werking zetten in elke regio. En dit in 15 minuten in plaats van dagen, zoals het geval was.”

De basis voor verdere innovatie wordt nu gemaakt op Google Cloud Platform. Machine learning en artificiële intelligentie staan ook op de agenda. “We hebben erg veel data waar we veel meer uit kunnen halen,” zegt Bosma.

toegevoegde waarde van g-company

g-company was onmisbaar voor het succes van dit project, zowel voor, tijdens, als na de migratie. “g-company heeft zijn expertise in de e-commerce bewezen, bijvoorbeeld met de complexe migratie naar Google Cloud van Vliegwinkel.nl en de andere merken van de reisorganisatie Travix.” g-company bood support aan van het hoogste niveau voor de lift & shift van Parkos’ web- en back-office applicaties. Deskundig advies bleek erg effectief in het herwerken van de apps, om ze cloud-ready te maken.

resultaten

 • verbetering in procesprestaties - 30 procent snellere verwerking in Nederland, 70 procent sneller in Italië, en zelfs tot 80 procent sneller in Australië

 • betere zaken - een merkbare toename in conversies en terugkerende klanten

 • snellere productontwikkeling - applicaties kunnen in enkele minuten, in plaats van dagen, ontwikkeld worden

 • bedrijfscontinuïteit - code wordt doorlopend ontwikkeld, zonder uitvaltijd

 • toekomstbestendig - Parkos’ IT is nu volledig voorbereid op verdere wereldwijde uitbreiding, opschaling en datagedreven besluitvorming


Parkos vindt de goedkoopste en veiligste parkeerplaatsen aan de luchthaven

Parkos is het nummer 1 platform waarop je goedkope en veilige parkeerplaatsen aan de luchthaven kunt vergelijken en vastleggen. Sinds 2007 is Parkos partner van zo’n 400 parkeermaatschappijen in 10 landen rondom zo’n 60 luchthavens en dat cijfer groeit nog steeds. Alle parkeergelegenheden worden zorgvuldig onder de loupe genomen. Klanten kunnen tot 24u voor vertrek de boeking gratis afzeggen. Parkos biedt de beste deals aan en zo’n 500.000 mensen hebben reeds parkeerplaatsen geboekt via het bedrijf.

..

why

 • business challenge: how to accelerate global growth by improving the customer travel experience, regardless of the number of transactions.

 • IT challenge: how to address the growing need for speeding up the look-to-book process and go-to-market application development. 

in short

In order to facilitate the accelerated growth of the company - in users and worldwide parking locations - Parkos’ IT needed to become more scalable, robust and performing. 

g-company proved to be the best partner to lift and shift Parkos IT infrastructure to Google Cloud Platform. 

business context: Parkos turns the parking market upside down

Parkos has the ambition to be the number 1 website for finding, comparing and reserving parking spaces around airports. "We want to be the disruptor in airport parking," says Peter Bosma, Managing Director at Parkos.

Parkos is well on its way and since the start in 2014 is already the market leader in the Netherlands, Belgium and Italy. The company is 29th in the Deloitte Fast 50 2018 in the Netherlands.

Like many start-ups, Bosma and his partner have more or less started in the garage. They built the first website themselves, reservations were entered manually in the home-brew back-office system. Everything - development, testing and production - ran on a single web server that often went down when a new version of the software came into production. 

challenge: address the need for speed 

“Our ambition is to be number one in ease of use, for our customers, parking partners and our employees. That is why the speed and therefore the user-friendliness of the website - the back-office - had to be improved. 2 out of 3 consumers switch to a competitor if a website malfunctions. Lack of speed is the most frequently mentioned complaint. We also wanted to make the infrastructure much more robust and scalable. And we needed to facilitate continuous code deployment and eliminate downtime. Then you have to go to the cloud," says Bosma. 

For improving the website performance, Parkos wanted the website to run in regions close to the customers. Therefore optimizing DNS was needed for pointing the consumers to the website closest to their location. Also Full Page caching and A/B testing were on Bosma’s wish list. 

For improving the back-office performance and application development, the back-office also needed to run in multiple regions. And developers should be able to deploy themselves without delay and without causing downtime. The system should autoscale, depending on web traffic. 

During the migration to the cloud, downtime had to be avoided under all circumstances in order to protect the customer experience. “‘Companies that are obsessed about delivering great customer experience, create obsessed customers.’ That is one of our leading principles," says Bosma.

solution: Google Cloud Platform support from g-company

After comparing the major cloud platforms, Bosma concluded that Google stood out. “We mainly chose GCP because of its focus on speed, which is a major driver for user experience. Moreover, we already used a lot of technology from Google, such as G Suite, Google Maps, Tag Manager, Adwords and Analytics.”

Google has recommended g-company for the migration and implementation. “We asked Google if they knew a partner with experience in the travel industry and with worldwide cloud roll-outs. Google immediately mentioned g-company as the most suitable partner.” 

results: fast, secure lift and shift

In October 2018, two months before the migration, Parkos had the first meeting with g-company and the preparations started. The migration took off in December and was successfully completed a few weeks later. 

After the trouble-free conversion and migration of the web and back-office applications, g-company helped with the upscaling and optimization. 

By using Google’s global CloudDNS system, the latency of the website has been greatly reduced. Bosma and his team are able to control the latencies of the various components by 'playing' with Google's worldwide DNS and cloud infrastructure - manually and in an automated way. There is always a DNS server near the visitor, which greatly speeds up the retrieval of information. The web applications run in multiple regions, close to the market or close to the developers. Developers can now deploy independant and instantly, without the risk to bring the environment down. Bosma: “Our engineers are now able to have an application server up and running in any region. In 15 minutes instead of days as before.” 

The foundation for further innovation now has been created on Google Cloud Platform. Machine Learning and Artificial Intelligence with Google technology are on the agenda. "We have a lot of data that we can get a lot more out of," says Bosma.

added value g-company

g-company has been indispensable for the success of the project, before, during and after the migration."g-company has given proof of their expertise in the field of e-commerce, for example with the complex migration of Vliegwinkel.nl and the other labels of travel organization Travix to the Google Cloud." g-company provided high level support for the lift & shift of Parkos’ web and back-office applications. Expert advice on the reworking of the apps to make them cloud-ready was very effective.

results

 • process performance improvements - up to 30 percent acceleration of processing in The Netherlands, up to 70 percent in Italy and even up to 80 percent in Australia. 

 • better business - a significant increase in conversion and recurring business

 • faster product development - application deployment in minutes instead of days.

 • business continuity - continuous code deployment with zero downtime.

 • future proof - Parkos' IT is now completely prepared for further global expansion, upscaling and data-driven decision making. 

Parkos finds the cheapest and safest airport parking 

Parkos is the number 1 platform where you can compare and book your airport parking space safe and cheap. Since 2007 Parkos partners with over 400 parking providers in 10 countries at around 60 airports and counting. All parking lots are carefully inspected. Customers have free cancellation until 24 hours before departure. Parkos offers the best deals, already 500.000 customers have booked with the company.

….

nl
en