Randstad has gone Google

....

Randstad, één van de grootste HR-dienstverleners ter wereld met vestigingen in 40 landen, maakt de overstap naar G Suite (voorheen: Google Apps for Work). Als gevolg zullen de komende jaren alle 29.000 medewerkers van Randstad, waarvan 5.000 in Nederland, gebruik gaan maken van het Google platform. Andere landen waar Randstad actief is, maakten al eerder de overstap naar G Suite, waaronder bijvoorbeeld Frankrijk met 7.000 medewerkers*. Met het nieuwe platform beschikt Randstad over een wereldwijde webgebaseerde communicatie- en samenwerkingsoplossing. G Suite vervangt de voormalige Lotus Notes en Microsoft e-maildomeinen en -systemen van de HR-dienstverlener.

..

Randstad, one of the largest HR service providers worldwide with branches in over 40 countries, is making the move to G Suite (previously Google Apps for Work). This means that over the coming years all 29.000 employees of Randstad, with 5.000 in The Netherlands, will start using the Google platform. Other countries where Randstad is active, such as in France with 7.000 employees, already made the move to G Suite. With this new platform, Randstad now has access to a world-wide, web-based  solution for communication and collaboration. G Suite replaces the previous Lotus Notes, as well as the Microsoft email domains and systems of the HR service provider.

....

....

verbeterde samenwerking en productiviteit
Tot nog toe hebben de meeste werkmaatschappijen van Randstad hun eigen IT-infrastructuur en bepalen zij hun eigen lokale IT-beleid. Met de implementatie van G Suite heeft Randstad Holding de stap gezet naar één platform en consolideert en standaardiseert het zijn e-mailsysteem en beschikt het voortaan over één wereldwijd adresboek.
Door het gebruik van e-mail- en instant messenger-tools en persoonlijke en gedeelde agenda’s wordt bovendien de productiviteit verbeterd. Verder kunnen medewerkers van verschillende, internationale kantoren eenvoudig met elkaar communiceren en samenwerken door live videochatten via Hangouts en chat via Google Talk en automatische ‘message translate’. De HR-dienstverlener zal bovendien gebruik gaan maken van andere Google samenwerkingstools zoals Google Docs. Hiermee hebben gebruikers altijd en overal toegang tot hun bestanden en kunnen ze deze real-time delen, erin samenwerken en versies beheren.

klaar voor de toekomst
Naast de kosten- en schaalvoordelen die G Suite biedt ten opzichte van de oude oplossing, heeft Randstad bewust gekozen voor Google vanwege het jonge personeelsbestand dat ze hebben. Medewerkers verwachten steeds vaker dat ze op hun werkplek dezelfde technologie en flexibiliteit hebben als in hun thuissituatie. De oplossingen van Google stellen hen in staat om ongeacht tijd, plaats en device eenvoudig en beter te kunnen werken.

..

improved collaboration and productivity
Up until this point, most of the operating companies of Randstad still have their own IT infrastructure, and they decide on the course of their own, local IT management. By implementing G Suite, Randstad has taken a big step forwards towards one platform. Its email service is consolidated and standardized, and now has access to one world-wide address book.

By using email and instant messenger tools, as well as personal and shared agendas, productivity is improved too. Furthermore, employees from different international offices can easily communicate and collaborate via live video-chats through Hangouts, chats through Google Talk and an automatic ‘message translate’. The HR service provider will also start using other Google collaboration tools such as Google Docs. This gives users access to their files whenever they want, wherever they may be, with the option of sharing them in real time, collaborating within the document and managing the different versions.

ready for the future
Besides the advantages in terms of cost and scalability which G Suite offers compared to other solutions, Randstad has consciously opted for Google youthful workforce. More and more, employees have come to expect the same technology and flexibility at work that they have available at home. Google’s solutions provide them with what they need to work simple and more efficiently, regardless of time, place or device.

....

....”Met G Suite zijn we goed uitgerust om wereldwijd sneller te communiceren en beter samen te werken. Hiermee kunnen we onze productiviteit verhogen en onze klanten sneller van dienst zijn. We zien bovendien dat werknemers snel wennen aan het nieuwe systeem, omdat ze veelal al gebruik maakten van Google oplossingen zoals Gmail in hun privé-omgeving.”..”With G Suite we are well-equipped to communicate more quickly and work together more efficiently world-wide. This allows us to increase our productivity, and to be of quicker service to our clients. We noticed employees quickly picking up the new system, because they already used Google solutions such as Gmail in private.”....
— Hans Wanders, CIO Randstad

....

'een verademing'
De feedback van het personeel met betrekking tot de overstap naar G Suite is positief. Zo noemen medewerkers het een verademing om geen meldingen meer te krijgen over het bereiken van de de limiet van de mailbox. Opslagcapaciteit is namelijk met Google geen enkel probleem. Ook gebruikt het personeel veelvuldig de zoekfunctie, waardoor mails eenvoudig teruggevonden kunnen worden, ongeacht de afzender of het onderwerp. Ook maakt Google Hangouts overleggen met collega’s op een andere locatie en in andere landen veel makkelijker en leuker dan voorheen. Het helpt enorm als je elkaar kunt zien. Dat maakt een heleboel andere meeting tools overbodig.

Mark van der Linden, voormalig Head of Google for Work Benelux reageert: "We zien steeds meer grote bedrijven zoals Randstad de overstap maken naar G Suite. Juist vanwege hun schaal met veel medewerkers in verschillende landen, kunnen zij ook maximaal profiteren van de productiviteitswinst die deze toepassingen bieden. We merken dat de mogelijkheid om als internationale onderneming wereldwijd online te kunnen samenwerken, een belangrijk element is om voor G Suite te kiezen."

bijdrage g-company
Randstad geeft veel aandacht aan training en begeleiding, waarbij g-company, partner van Google en gespecialiseerd in implementatie en support van Googleproducten voor het bedrijfsleven, ook zijn expertise inzet bij dit traject. Zij ondersteunen Randstad bij de overstap naar G Suite, zowel op technisch vlak als met betrekking tot het veranderproces voor het personeel. Daarnaast bouwt de Google-partner applicaties voor Randstad op Google App Engine, bijvoorbeeld voor integratie met bestaande systemen.

over Randstad
Randstad is gespecialiseerd in oplossingen op het gebied van flexibel werken en human resources services. Hun diensten variëren van tijdelijke werkkrachten en permanente plaatsingen tot inhouse, professionals, search & selection en HR Solutions. De Randstad Groep is wereldwijd één van de leidende HR-dienstverleners met top drie posities in Argentinië, België & Luxemburg, Canada, Chili, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, India, Mexico, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en belangrijke posities in Australië en Japan. In 2011 had Randstad bijna 29.000 eigen medewerkers en circa 4.700 vestigingen en inhouse locaties in 40 landen over de hele wereld. In 2011 behaalde Randstad een omzet van € 16,2 miljard. De organisatie is opgericht in 1960 en heeft haar hoofdkantoor in Diemen, Nederland. Randstad Holding nv is genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam, waar ook opties op de aandelen Randstad worden verhandeld.

..

‘a relief’
The employee feedback regarding the move to G Suite is positive. Employees call it a relief to no longer receive notifications about storage limits in their mailbox. Storage capacity is, of course, no problem with Google. Employees also frequently use the search function, which makes it easier to find mails, regardless of sender or subject. Google Hangouts simplifies conferring with colleagues at another location or in another country, and makes it more fun. It helps immeasurably when you can see each other, making a lot of other meeting tools superfluous.

Mark van der Linden, former head of Google for Work Benelux, responds: “We see more and more large companies like Randstad make the move to G Suite. Especially because of their scale in terms of employees in various countries, they are able to make the absolute most out of the gains in productivity that these solutions offer. We notice that the possibility of collaborating online, world-wide, as an international enterprise, is often a deciding factor in opting for G Suite.”

g-company’s contribution
Randstad pays a lot of attention to training and guidance. g-company, as a Google partner and specialized in implementation and support for Google products in business, has supplied its expertise for this process as well. They support Randstad in making the move to G Suite, both at the technical level and at the employee-level to help with the change process. In addition, the Google partner builds applications for Randstad on Google App Engine, to integrate existing systems, for instance.

about Randstad
Randstad specializes in finding solutions for the areas of flexible working on the one hand, and human resource service on the other hand. Their services vary from temporary  workers to permanent placements, in-house, professionals, search & selection, and HR Solutions. The Randstad Group is one of the leading HR service providers worldwide, and holds a top three-position in Argentina, Belgium & Luxembourg, Canada, Chile, France, Germany, Greece, India, Mexico, the Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Switzerland, the United Kingdom and the United States. It also holds an important position in Australia and Japan. In 2011 Randstad had up to 29.000 of their own employees, and around 4.700 branches and inhouse locations in 40 countries worldwide. In 2011 Randstad had a revenue of 16,2 billion euros. The organization was established in 1960 and its head office is situated in Diemen, the Netherlands. Randstad Holding NV is a listed company on the NYSE Euronext Amsterdam, where options for shares of Randstad are traded.

....

nl
en