....

gastvrijheid staat voorop

..

hospitality comes first

....

....

de uitdaging

Het Ronald McDonald Kinderfonds en de 15 Ronald McDonald Huizen in Nederland zijn 16 aparte stichtingen met ieder hun eigen management, vrijwilligers en processen. Fondsenwerving van zowel particuliere als van zakelijke relaties is voor hen altijd een belangrijk aandachtspunt geweest. Ieder Huis gebruikte zijn eigen software voor relatiebeheer, uiteenlopend van post-its en Microsoft Excel spreadsheets tot pakketten zoals Charibase van iFunds en Davilex.
Door gesprekken met verschillende Huismanagers en met het Kinderfonds bleken er meerdere uitdagingen aanwezig: minder tijd besteden aan het doorzoeken en bijwerken van relatiebestanden, op eenvoudige wijze contact onderhouden met alle typen relaties, kennis en informatie delen met het Kinderfonds en andere Huizen én op het juiste moment actie nemen als er sponsor- of donatiekansen liggen.

de oplossing

Na een grondig voortraject heeft Ronald McDonald Kinderfonds de keuze gemaakt om Salesforce te implementeren met g-company als implementatiepartner. Alle Huizen evenals het Kinderfonds zelf zijn volledig overgestapt op het Salesforce-platform. Zij maken daarbij gebruik van dezelfde Salesforce-omgeving waarbij de gegevens geconsolideerd worden, maar wel gescheiden blijven omdat de Huizen aparte stichtingen zijn.
Er is gekozen voor een gefaseerde implementatie, aangezien ieder Huis een eigen proces hanteert en bovendien met verschillende systemen werkte. Belangrijke onderdelen van de implementatie waren het migreren van alle bestaande data uit verschillende bronnen, het integreren met Outlook en de toepassing van een goed datamodel om de verschillende relaties met contactpersonen en organisaties optimaal te kunnen beheren. Er is een goede basis gelegd voor geautomatiseerde customer journeys middels e-mail marketing en daarnaast is het verwerken van giften geautomatiseerd.

..

the challenge

The Ronald McDonald Kinderfonds and the 15 Ronald McDonald Houses in the Netherlands are 16 different foundations, with each having its own set of management, volunteers and processes. Fundraising from both private and business relations have always been a key focus point for them. Every House used its own software for relation management, ranging from post-its and Microsoft Excel spreadsheets to software packages like iFunds’ Charibase, and Davilex.

Via conversations with various House-managers, as well as the Kinderfonds, it became clear that there were multiple challenges that presented themselves: the need to spend less time on searching through and editing relation files, but also the need to share knowledge and information with the Kinderfonds and other Houses, as well as to take action at the right time when funding and donation opportunities present themselves.

the solution

After a thorough preparatory process, the Ronald McDonald Kinderfonds has opted to implement Salesforce, with the help of g-company. All Houses, as well as the Kinderfonds, have migrated completely to the Salesforce platform. THey use the same Salesforce platform whereby data is consolidated, but also kept separate because the Houses are separate entities.

A phased implementation was opted for, because each House has a different way of working, and made use of different systems. Important steps within the implementation included migrating all existing date from various sources, integrating Outlook and applying a good data model to optimally manage the different relations with contact persons and organisations. Groundworks were laid down for automated customer journeys via email, and processing of donations has been automated too.

....

.... “Salesforce stelt het Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald McDonald Huizen in staat om onze gasten, sponsors, donateurs en vrijwilligers vanuit al onze locaties in Nederland gastvrij te kunnen benaderen.” .. “Salesforce allows the Ronald McDonald Kinderfonds and the Ronald McDonald Houses to approach our guests, sponsors, donors and volunteers in a welcoming manner, from all our locations in the Netherlands.” ....
— Miranda Noorlander, ....adjunct-directeur Kinderfonds..deputy director....

....

het resultaat

Het Ronald McDonald Kinderfonds werkt nu samen als een team met al de verschillende huizen; er is hiermee een grote stap gemaakt!
Gebruikersadoptie is een belangrijk aandachtspunt voor veel organisaties die een dergelijke transformatie doorgaan, zo ook voor de Ronald McDonald Huizen. g-company geeft hen samen met het Kinderfonds extra support door letterlijk het land door te rijden en de managers en vrijwilligers van de Huizen te begeleiden, zodat ook zij comfortabel en zelfs enthousiast raken over Salesforce en nog meer positieve impact kunnen maken door een optimaal gebruik van nieuwe technologie.

..

the result

The Ronald McDonald Kinderfonds now works in team with the different houses, which is an enormous step forward!
User adoption is an important area for attention for many organizations that go through a similar transformation, which was also the case for the Ronald McDonald Houses. g-company provides them with extra support, together with the Kinderfonds, by literally driving across the country to help guide managers and volunteers in the Houses, so even they can be comfortable with and enthusiastic about Salesforce. In doing so, the positive impact can be even greater by making the most of the new technology.

....

....”Samen met g-company hebben we 1,5 jaar gebouwd om van 17 ‘kaartenbakken’ naar één geïntegreerde database te gaan. Een grote stap vooruit in ons relatiemanagement.”..“Together with g-company, we have spent 1,5 year building a path to go from 17 individual filing systems to one integrated database. This is a huge step forwards in our relation management.”....
— Miranda Noorlander, ....adjunct-directeur Kinderfonds..deputy director....

....

over het Ronald McDonald Kinderfonds en de Huizen

Het Ronald McDonald Kinderfonds wil, samen met de Ronald McDonald Huizen in het land, ervoor zorgen dat een ziek kind of een kind met een beperking zich geborgen en veilig voelt door de aanwezigheid van de ouders. Daarom bieden zij gezinnen met een ziek of gehandicapt kind een warm en gastvrij verblijf in logeerhuizen bij ziekenhuizen, huiskamers in de ziekenhuizen en vakantiehuizen.

..

about

The Ronald McDonald Kinderfonds, in collaboration with the local Ronald McDonald Houses, aims to help every sick child, or child with a disability, feel safe and sheltered by having their parents present. This is why they offer families with a sick or disabled child the possibility to stay at a warm and hospitable place, in guesthouses near hospitals, or living rooms in hospitals and holiday accomodations.

....

 

nl
en