.... “Ter ondersteuning van onze groeiambitie, kozen we ervoor om onze server infrastructuur te migreren naar Google Cloud.” .. ”To support our growth ambition, we chose to move our server infrastructure to the Google cloud.”
....
— .... Stef De Corte, CEO bij smartphoto .. Stef De Corte , CEO at smartphoto ....
 
smartphoto-gray.png
 

….

de uitdaging

  • zakelijke uitdaging: de juiste technologische keuzes maken om de groei van het bedrijf, alsook geografische uitbreiding mogelijk te maken

  • technologische uitdaging: de huidige IT infrastructuur en .net applicaties naar een veilige cloud migreren, die bovendien de hoogste performance en de beste prijs biedt

smartphoto is zowel B2C als B2B één van de belangrijkste Europese spelers in de sector van digitale printservices, en biedt verschillende producten aan zoals kaartjes, albums, canvas, en meer. smartphoto biedt haar miljoenen klanten de mogelijkheid om hun eigen producten met fotoprints te ontwerpen, dankzij de modernste, zelf ontwikkelde cloud creation software.

Het snelgroeiende aantal Europese gebruikers van smartphoto werd bediend met behulp van een traditioneel hosting platform op basis van Windows, MS SQL en .net. Deze infrastructuur was zodanig opgebouwd dat het de piekmomenten tijdens bijvoorbeeld de feestdagen zonder problemen zou aankunnen. Dit zorgde echter wel voor een enorme overcapaciteit gedurende de rest van het jaar.

Daarnaast vereiste de sterke groei en internationale uitbreiding van smartphoto een sterk schaalbare IT infrastructuur.

Het werd meer en meer duidelijk dat de huidige manier van werken in de nabije toekomst zou leiden tot technische problemen en beperkingen. Daarbovenop werden aanzienlijke en steeds stijgende investeringen noodzakelijk. De CEO en zijn technisch team wilden dus zeker zijn dat ze voor de juiste technologieën kozen.

de oplossing

Cloud computing leek meteen de meest passende oplossing te zijn voor het overgrote deel van de zakelijke en technische uitdagingen. Verscheidene cloud providers werden geëvalueerd, waarbij uiteindelijk voor Google Cloud Platform gekozen werd omwille van de technische performance, de innovatieve prijsstructuur en uitstekende visie op big data en machine learning. BeNeLux-bedrijf g-company werd ter ondersteuning bij deze overgang als partner geselecteerd, op basis van hun expertise en ervaring.

Meteen na deze beslissing, organiseerde g-company enkele intensieve, hands-on workshops om te plannen, de architectuur te ontwerpen, technische training te geven en de oplossing te valideren. Het doel: snel vooruitgang boeken, en het smartphoto team wegwijs maken in Google Cloud Platform.

Om risico’s te verminderen, werd de roll-out progressief land per land aangepakt, waarbij de huidige infrastructuur door middel van lift & shift overgezet werd. In de eerste plaats werden er door de cloud enkele duidelijke verbeteringen mogelijk gemaakt, zoals Autoscaling. Meerdere fundamentele verbeteringen, alsook het cloud savvier worden, staan op de planning voor de tweede fase.

Het merendeel van de migratie werd zelfstandig uitgevoerd door het smartphoto team, alhoewel g-company regelmatig hielp met advies, begeleiding voor de opbouw van de architectuur, hands-on hulp en ondersteuning bij technische problemen.

de GCP oplossing

Google Cloud Platform biedt de technische infrastructuur die smartphoto nodig had om hun Microsoft en .net software op een betrouwbare, snelle en schaalbare manier te draaien. De innovatieve en flexibele prijsstructuur van Google, met kortingen voor sustained en committed use, en facturering per seconde, zorgen ervoor dat kosten op meerdere manieren geoptimaliseerd kunnen worden. Google’s marktleiderschap in big data analytics voor marketing en andere doeleinden, en in machine learning, is meteen ook een belangrijke factor in de toekomstvisie die we samen met smartphoto uitgewerkt hebben.

..

the challenge

  • business challenge: make the right technological choices for facilitating business growth and geographical expansion

  • technical challenge: bring the existing IT infrastructure and Microsoft based applications to a secure cloud that offers the highest performance and the best price

smartphoto is a leading European B2C and B2B provider of digital printing services for a large variety of products such as cards, albums, textile and many more. smartphoto enables its millions of customers to design their own products with photo prints via state-of-the-art, homegrown cloud creation software.

smartphoto’s fast-growing user base throughout Europe was served by a traditional co-located hosting platform based on Windows, MS SQL and .net. This infrastructure was sized for peak loads during certain periods of the year such as holiday season, leading to severe under-utilization during the rest of the year.

Next to this, smartphoto’s strong growth and international expansion required a highly scalable IT Infrastructure.

It became increasingly clear that the current way of working would lead to technical issues and constraints in the near future. Also, significant and mounting investments were required. The CEO and his technical team were concerned about choosing the right technology.

the solution

Cloud computing seemed to be the right answer to most of the business and technical challenges. Multiple cloud vendors have been evaluated and eventually Google Cloud Platform was selected for its technical performance, innovative pricing schemes and superior vision on big data and machine learning. BeNeLux based g-company was selected for its expertise and experience as the partner to accommodate the transition.

Right after the decision, g-company held a series of intensive hands-on workshops, consisting of planning sessions, architectural design, technical training and solution validation. The objective was to move fast forward and to enable the smartphoto team to become proficient in Google Cloud Platform.

To reduce risk a progressive country by country roll-out was decided, with a lift & shift scenario of the current infrastructure. Besides the realization of a number of obvious improvements through cloud, such as Autoscaling, more fundamental improvements and becoming more cloud savvy is planned for the second stage.

smartphoto’s team conducted the majority of the migration independently, with regular help from g-company for advise, architectural guidance, hands-on help and support with technical issues.

the GCP solution

Google Cloud Platform provides the technical infrastructure smartphoto needed to run its Microsoft and .net cloud software reliably, fast and at scale. Google’s flexible and innovative pricing with sustained and committed use discounts, and per-second billing allows optimizing cost in a variety of ways. Google’s market leadership in big data analytics for marketing and other purposes, and in machine learning is an important factor in the future vision we laid out with smartphoto.

….

.... “Ondanks het feit dat we Microsoft technologieën gebruiken voor onze in-house ontwikkelde software, verkiezen we Google Cloud Platform als onze cloud provider.” .. ”Despite using Microsoft technology for our homegrown software, we preferred Google Cloud Platform as our cloud provider.” ....

— .... Stef De Corte, CEO bij smartphoto .. Stef De Corte, CEO at smartphoto ....

….

Aangezien smartphoto al enkele jaren gebruik maakt van G Suite, was het al bekend met de meerwaarden die Google producten bieden. Ondanks het feit dat .net, MS SQL en andere Microsoft technologieën reeds gebruikt werden voor de in-house ontwikkelde software, koos smartphoto toch voor Google Cloud Platform als hun cloud provider.

het resultaat

Slechts enkele maanden na de initiële beslissing, draaien de eerste landen en websites al met succes op het Google Cloud Platform. Nieuwe landen worden in een hoog tempo overgezet. De voordelen van Google Cloud Platform worden steeds merkbaarder nu schaalbaarheid een kernonderdeel is geworden van de nieuwe infrastructuur. Bovendien is smartphoto nu uitgerust met de tools om hun onderneming in de komende jaren verder te schalen, de infrastructuur verder te optimaliseren om kosten te verminderen, en de voordelen van cloud nativity volledig te omarmen.

over smartphoto

smartphoto is een online fotoprint dienst, met meer dan drie miljoen trouwe klanten verspreid over heel Europa. Het is één van de grondleggers van digitale fotoprints. Leden hoeven alleen hun foto’s te uploaden op een van de smartphoto websites, waar ze hun eigen fotoproduct kunnen maken. Slechts enkele dagen na bestelling ontvangen ze dit thuis.

De digitale foto’s worden geprint in één van de meest vooruitstrevende Europese laboratoria, met hoogstaande digitale printers. Dit efficiënte proces stelt smartphoto in staat om betaalbare kwaliteitsproducten aan te bieden.

..

As a G Suite user for many years, smartphoto was familiar with the value of Google solutions. Despite using .net, MS SQL and other Microsoft technology for its inhouse developed software, smartphoto selected Google Cloud Platform as its cloud provider.

the results

In just a few months after the initial decision, the first countries and websites are successfully running on Google Cloud Platform. New countries are added at high speed. The benefits of Google Cloud Platform are increasingly felt as scalability is now a key characteristic of the infrastructure. smartphoto is ready to further scale the business in the coming years, optimize its infrastructure to reduce cost and fully embrace the benefits of becoming cloud native.

about smartphoto

smartphoto is the online photo print service with more than three million loyal customers all over Europe. It is one of the pioneers of digital photo printing. The members only have to upload their photos to one of the smartphoto internet sites, where they can then create their own photo product. Within just a few days they receive their photo product at home.

The digital photos are printed at one of the most advanced European laboratories on state of the art digital printing machines. The efficient processes enables smartphoto to offer affordable high quality products.

….

nl
en