....

reduceren van complexiteit met Salesforce

..

reducing complexity with Salesforce

....

....

de uitdaging

Enkele jaren geleden heeft VBO Makelaar Salesforce geselecteerd als nieuwe CRM-oplossing. Vóór die tijd maakte men gebruik van Act!. De implementatie werd uitgevoerd door een niet-erkende Salesforce-implementatiepartner die bovendien vooraf geen ervaring met Salesforce had.

In november 2016 kwam VBO Makelaar in aanraking met g-company. Er is toen een uitgebreide analyse gedaan waarna een advies is uitgebracht. De belangrijkste uitkomst van de analyse was dat de ict-infrastructuur uiterst ingewikkeld was en dat men door de verschillende systemen niet 'één versie van de waarheid' had. Bovendien waren - door de gebrekkige inrichting van Salesforce - toekomstige ambities zoals telefoonintegratie en customer self service niet of moeizaam te realiseren en was er sprake van minimale Salesforce-adoptie. “Reductie van complexiteit” werd het motto voor de herimplementatie.

de oplossing

Op basis van het advies van g-company is een duurzame Salesforce-implementatie gerealiseerd. De belangrijkste onderdelen van de oplossing waren:

  • de inrichting van het klantenservice- en klachtenproces via Case Management

  • de inrichting van de ledenadministratie, inclusief het genereren van factuurregels

  • een werkende, wederzijdse integratie tussen Salesforce en het financiële systeem

  • rapportages en dashboards die managementinformatie weergeven over de status van betalingen, gerealiseerde en te verwachten inkomsten, doorlooptijden, etc.

  • gebruikersgerichte uitbreidingen en aanpassingen om de adoptie te bevorderen

..

the challenge

A couple of years ago, VBO Makelaar selected Salesforce as the new CRM solution. Before, Act! was used. The implementation was handled by a non-recognized Salesforce implementation partner, however, who also did not have prior experience with Salesforce.

In November of 2016, VBO Makelaar came into contact with g-company. A very thorough analysis was performed, after which advice was issued. The most important outcome of the analysis was that the ICT infrastructure was extremely complicated, and that the existence of multiple systems meant there was no ‘one version of the truth’. Furthermore, the poor implementation of Salesforce meant that future goals such as telephone integration or customer service were either very difficult or even impossible to realize. Salesforce adoption was at its minimum.”Reduction of complexity” became the motto for the re-implementation.

the solution

Based on the advice of g-company, a sustainable implementation of Salesforce was realized. The key points of this solution included the following:

  • setting up a customer service and complaint process via Case Management

  • setting up member administration, including the generation of invoice lines

  • having a working, mutual integration between Salesforce and the financial system

  • creating reports and dashboards which display management information on the status of payments, realized and expected revenue, lead times and more

  • expanding and adapting the system with an eye on the users, to improve adoption

.... “Van een brij aan software-pakketten naar één gebruiksvriendelijk systeem.” .. “From a hodgepodge of software to one user-friendly system.”....
— Hans van der Ploeg, ....directeur..director.... VBO Makelaar

....

het resultaat

VBO Makelaar ervaart het als een verademing dat de facturering van contributies en dienstverlening nu naadloos vanuit Salesforce wordt aangestuurd. Dit bespaart wekelijks vele uren handmatig werk. Het afhandelen van vragen en klachten wordt nu goed ondersteund en het management heeft toegang tot accurate informatie, waarop beslissingen gebaseerd kunnen worden.

Het enthousiasme over Salesforce binnen de organisatie is drastisch verbeterd en er zijn plannen voor uitbreiding van functionaliteit voor Beroepsopleiding Makelaars en Beroepsexamens Makelaars. De dienstverlening en informatievoorziening voor de leden is essentieel voor VBO Makelaar; Salesforce vormt daarvoor de basis.

over VBO Makelaar

VBO Makelaar is een toegankelijke en transparante brancheorganisatie voor ruim 1.100 makelaars, taxateurs en verhuurspecialisten uit geheel Nederland. Met innovatieve en praktische concepten stelt de vereniging haar deskundige leden in staat om vanuit hun eigen kracht een duurzame relatie op te bouwen met tevreden opdrachtgevers. De brancheorganisatie heeft naast een sectie Wonen, ook een aparte sectie Bedrijfsmatig Vastgoed en een sectie Agrarisch Vastgoed.
Wat in 1985 begon als een kleine enthousiaste groep bemiddelaars en taxateurs onroerend goed, is uitgegroeid tot een gerenommeerde brancheorganisatie voor professionele makelaars, taxateurs, verhuurbemiddelaars en vastgoedstudenten.
 

..

the results

VBO Makelaar considers it a relief that the facturation of contributions and service provision is now managed seamlessly via Salesforce. This means that the many weekly hours of manual labor are no longer required. Resolution of questions and complaints is now properly supported and management has access to accurate information, on which they can base their decisions.

Within the organisation, enthusiasm about Salesforce has increased drastically, and plans are being made to extend the functionality for Apprentice Brokers and Vocational Brokers. Service and information provision for members are vital for VBO Makelaar. Salesforce provides the basis for this.

about VBO Makelaar

VBO Makelaar is an accessible and transparent association for around 1.100 brokers, appraisers and rent specialists in the entire Netherlands. The organisation  allows its knowledgeable members to build a sustainable relation with satisfied clients, through innovative and practical concepts. The association has a section Living, but also a separate section Corporate Real Estate and Agricultural Real Estate.
What started in 1985 as a small and enthusiastic group of real estate brokers and appraisers, has grown into a renowned association for professional brokers, appraisers rental agents and real estate students.

....

 

nl
en