groene technologie met Google..green technology with Google

....

duurzaam is geen begrip maar een mindset

De effecten van de klimaatsverandering laten zich elk jaar meer voelen. In 2018 zijn duurzame ontwikkeling en zuinige omgang met energie en grondstoffen de belangrijke uitdagingen waar bedrijven voor staan. 

Google neemt het voortouw in de zoektocht naar oplossingen voor deze. Als Google Premier Partner reikt g-company je graag de tools en training aan die nodig zijn om de overstap te maken naar meer milieubewust werken. Zo kan je al doende meewerken aan een betere toekomst, zonder in te moeten boeten aan groei en vooruitgang. 

Ter illustratie: door de overstap te maken naar cloud-based applicaties zoals G Suite, verminderen zowel de CO2 uitstoot, als het IT energieverbruik binnen bedrijven drastisch, wel met zo’n 85% . Door simpelweg GMail te gebruiken, in plaats van alle e-mailverkeer op een lokale server te faciliteren, kan je de impact van uitgestoten broeikasgassen tot wel 98% verlagen. 

Google datacenters zijn trouwens niet enkel energie-efficiënter dan de meeste inhouse configuraties, maar maken waar mogelijk ook gebruik van hernieuwbare energie. Voor de datacenters te Eemshaven in Nederland wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van windenergie. En daarenboven zijn zo’n 36% van de servers die gebruikt worden refurbished. In plaats van de e-waste afvalberg te doen groeien, kiest Google bewust om te investeren in bestaande servers. Knap werk, toch?

En zulk een proactieve inzet voor een betere planeet? Dat werkt aanstekelijk, natuurlijk! Zo zijn er bedrijven zoals het Britse Lush, zelf al bekend om hun groene aanpak, die samen met Google bewust de overstap naar de cloud gemaakt hebben. Net omdat Google steeds opnieuw de uitdaging aangaat om dezelfde geweldige service te blijven bieden, zonder hiervoor hun ecologische voetafdruk te moeten vergroten. Wat je daarenboven als bedrijf zelf praktisch gezien uitspaart aan kosten (denk aan serverbeheer, onderhoud, …) kan je meteen investeren in groene initiatieven. Zo reikt Google je dus de tools aan om met hen mee het hoofd te bieden in de grote uitdagingen van deze tijd, en verder te kunnen innoveren.

Going green, the Google way.

..

sustainability is not a concept but a mindset

Each year, the effects of climate change become more apparent. In 2018, sustainable development and economical use of energy and resources are going to be the main challenges which companies will have to face.

Google takes the lead in finding solutions for these challenges. And g-company, as Google Premier Partner, gladly provides you with the tools and training necessary to make the leap to a more environmentally conscious way of working. This means you can take steps towards a better future, without necessarily having to sacrifice growth and innovation.

For instance: by moving to cloud-based applications like G Suite, companies can not only sharply reduce their carbon emissions, but also their IT energy use, by up to 85%. And simply switching to GMail instead of facilitating all emails on inhouse servers, can reduce the impact of emitted greenhouse gasses by almost 98%.

On top of that, Google datacenters are not only more energy efficient than most inhouse configurations, but also make use of renewable energy where possible. The datacenters in Eemshaven in the Netherlands, for instance, make use of wind energy. And: around 36% of the servers being used are refurbished. Instead of piling onto the e-waste mountain, Google deliberately chooses to invest in existing servers. Pretty neat, no?

And such a proactive mentality towards creating a better world?  That is bound to inspire others, of course! Companies like Lush, themselves known for their green way of doing business, specifically opted to work with Google to move to the cloud. Exactly because Google continuously tackles the challenge of providing the same great service, without enlarging their ecological footprint. And the money that you as a company save (for instance on server cost, maintenance, ...) can be invested in green initiatives. This way, Google hands you the tools to face current challenges, while allowing you to stay innovative as well. 

Going green, the Google way.

....

nl
en