onze top 3 trends in tech .. our top 3 trends in tech

….

Trends in technologie veranderen aan een razend tempo. Wat de ene dag nog aangekondigd wordt als vers van de pers, is de dag erna al oud nieuws. Dit maakt dat het cruciaal is om het laatste nieuws op de voet te volgen, om je te helpen bij het maken van geïnformeerde beslissingen, en de volgende stappen te nemen richting innovatie.

Maar met de overvloed aan nieuwsbrieven, rapporten en publicaties is er een overweldigende hoeveelheid aan informatie om door te nemen. Om je een handje te helpen, hebben we verschillende rapporten geanalyseerd en de top drie trends voor je op een rij gezet, waarvan wij geloven dat ze verschillende sectoren zullen transformeren.

3. machine learning

De wereld bestaat uit ongelofelijk veel verschillende soorten data, van beelden, tot video’s, tot tekst en meer. Maar inzicht krijgen in deze data, en dat inzicht omzetten in kennis, kan een saaie en moeilijke taak zijn. Wanneer je gebruik maakt van de machine learning en AI tools die Google beschikbaar stelt, kan je van data naar inzicht gaan via een snel, geautomatiseerd proces. Deze machine learning en AI tools bestaan zowel als applicaties die op zichzelf staan, evenals als slimme toevoegingen die in G Suite verwerkt werden om je slimmer te laten werken, in plaats van harder. Wanneer je machine learning terugbrengt tot op de kerngedachte, betekent het vooral dat je, gebruik makend van data, je besluitvorming automatiseert.OM je hierbij te helpen, voorziet Google al een breed aanbod aan machine learning en AI tools, zoals onder andere: reeds getrainde modellen die je meteen in je applicatie kan toepassen, sql modellen die je meteen in jouw data warehouses kunt implementeren, of jouw eigen custom modellen die je kunt trainen aan de hand van Google’s grootschalige infrastructuur.

..

Trends in technology evolve at breakneck speed. What’s hot off the press one day, may already be old news the next. This means that keeping up with the latest news is absolutely crucial, to give you a leg up when it comes to making informed decisions and taking your next steps towards innovation. 

However, with all the newsletters, reports and publications out there, there’s an overwhelming amount of content to read through. To help you catch up on the latest news, we’ve analyzed various reports and lined up our top three trends, which we believe will help reshape and transform various industries

3. machine learning

The world is filled with all kinds of data, from pictures, to videos, to text and more. But gaining insights from data and converting that into knowledge, can be a tedious and difficult task. When you use the machine learning and AI tools offered by Google, you can move from data to insights in a quick and automated process. These machine learning and AI tools exist both as standalone applications, as well as smart additions woven into G Suite to make you “work smarter, not harder”. At its core, machine learning means you’re automating decision-making using data. To help you with this, Google provides a wide variety of machine learning and AI tools such as: pre-trained models to use directly in your application, sql models that you can use directly in your data warehouse or your own custom models trained by Google’s large scale infrastructure. 

….

SMART_COMPOSE_PERSONALIZED_GREETINGS_MOBILE.gif

….

Zo klinken machine learning en AI natuurlijk erg moeilijk en theoretisch, maar de eigenlijke toepassingen ervan zijn juist erg praktisch. De Smart Compose feature in Gmail, bijvoorbeeld, suggereert automatisch veelgebruikte - en persoonlijke - zinnen, zodat je jouw mail sneller kunt typen. En de Smart Reply functie heeft geleerd uit alle voorgaande email-reacties om automatisch antwoorden te genereren wanneer je snel door een mailbox moet werken.

Beiden zijn specifieke en praktische toepassingen van machine learning, en helpen je tijd te winnen voor de dingen die er toe doen. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan grootschaligere toepassingen van machine learning en AI, zoals zelfrijdende auto’s. We zitten dus nog maar aan het topje van de ijsberg van alle mogelijke innovaties!

2. hybrid cloud

Werklasten worden tegenwoordig steeds vaker naar de cloud gemigreerd. Het is duidelijk waarom: de cloud is veilig, schaalbaar en vereist minder hands-on instandhouding en manueel onderhoud van fysieke servers. Gebruikers kijken echter ook rond, en vergelijken het aanbod van de verschillende cloud providers, in plaats van alle diensten af te nemen bij één enkele provider. Deze modulaire benadering van de cloud laat gebruikers toe om on-premise solutions te blijven gebruiken, in combinatie met private cloud en public cloud diensten. Het maakt het mogelijk om de beste delen van elke service te implementeren in één eengemaakte IT infrastructuur. Op die manier laat de hybrid cloud zijn gebruikers toe om zich flexibel aan te passen waar nodig, en kan vendor lock-in vermeden worden.

..

While this makes AI and machine learning sound very difficult and theoretical, the actual applications can be very practical. The Smart Compose feature in Gmail, for instance, autosuggests both common and personalized phrases to help type up an email quicker. And the Smart Reply feature in Gmail has learned from previous email responses how to automatically generate replies for when you need to work through your inbox quickly.

Both are specific and practical applications of machine learning, which helps you save time for the tasks that matter. And with larger scale applications of machine learning and AI being worked on, such as self-driving cars, we’re still only scratching the surface of possible innovations!


2.  hybrid cloud

Workloads are shifting more and more towards the cloud. The reasons for doing so are clear: the cloud is secure and scalable, and requires less hands-on upkeep and manual maintenance of physical servers. However, users tend to shop around for cloud providers, instead of opting for one single service to address their needs. This modular approach to the cloud allows users to continue with on-premise solutions, alongside private cloud and public cloud services. It makes it possible to implement the best parts of each service into one unified infrastructure. As such, hybrid cloud helps increase users’ ability to adapt flexibly as needed, and minimizes vendor lock-in.

….

….

Om deze manier van werken te ondersteunen, heeft Google op Cloud Next ‘19 Anthos voorgesteld. Anthos omarmt open standaarden, in lijn met de hybrid cloud filosofie, en maakt het mogelijk dat je jouw applicaties onveranderd blijft runnen, ofwel op bestaande on-premise hardware, ofwel in de pubic cloud. Quick wins van het toepassen van hybrid cloud zijn onder andere een daling in onderhoudskosten en een onmiddellijk verhoogde toegankelijkheid en schaalbaarheid van je IT infrastructuur. Daarbovenop zorgt het spreiden van workloads ervoor dat cruciale workloads steeds online blijven. Kortom: hybrid cloud lijkt dé weg vooruit te zijn om aan de vraag tegemoet te komen voor een flexibelere en meer schaalbare infrastructuur!

1. data visualisatie

Data wordt doorheen een hele organisatie gegenereerd. Tot inzicht komen op basis van deze data, vormt de kern van het bedrijfsleven. Of je nu wil weten wanneer je pieken in bezoekers op je website kunt verwachten, of de ROI van marketinginspanningen wilt , of simpelweg je doelpubliek begrijpen: meten is weten, en door analyses kom je tot inzicht. Het visualiseren van deze data in de vorm van interactieve dashboards en rapporten, en deze delen met de relevante belanghebbenden, zorgt ervoor dat kennis doorheen de hele organisatie verspreid raakt, waardoor onderbouwde, datagestuurde bedrijfsbeslissingen genomen kunnen worden.

Maar: hoe meer data jouw bedrijf verzamelt, hoe meer intimiderend het wordt om alles manueel één voor één door te nemen. En dan hebben we het nog niet eens over de infrastructuur die nodig is om deze grote datasets op te slagen, te onderhouden en te visualiseren. Hiervoor heeft Google beheerde dataservices uitgewerkt, om eenvoudiger van data naar inzicht te kunnen gaan. Bekijk zeker het webinar hieronder voor een gedetailleerder overzicht van alle dataservices die Google aanbiedt. Onze data expert Bas geeft je daarin namelijk een gedetailleerde kijk op de tools die aangeboden worden.

..

To support this way of working, Google announced Anthos at Google Cloud Next ‘19. Anthos embraces open standards, in line with hybrid cloud philosophy, and enables you to run your applications unmodified on either existing on-premise hardware investments or in the public cloud. Quick wins of hybrid cloud implementation include reduced maintenance costs and an instantly increased accessibility and scalability of your IT infrastructure. Additionally, spreading workloads in a hybrid cloud helps keep critical workloads online at all times. In short: hybrid cloud appears to be the way forward to address today’s need for flexibility and scalability in infrastructure!

1.  data visualization

Data is generated everywhere throughout an organization. Gathering and gaining insights from this data is at the heart of business. Whether you are aiming to know when to expect peaks in customer traffic, or to comprehend ROI on marketing efforts, or simply to understand your key demographic: measuring is knowing, and analyzing leads to insight. Visualizing this data in the form of interactive dashboards or reports and sharing these with relevant stakeholders, helps disseminate knowledge throughout your organization, allowing for informed, data-driven business-decisions. 

However, the more data your organization gathers, the more daunting the tasks becomes of manually poring over each and every entry. Not to mention the infrastructure required to store, maintain and visualize larger datasets. Enter Google’s managed data services, to make the road from data to insights a far less bumpy one. For a more detailed rundown of Google’s data services, make sure to watch the webinar below, where our data expert Bas takes a detailed look at the tools that are offered.

….

….

eervolle vermelding: Google Voice

Met G Suite bood Google reeds een zo goed als complete set tools aan om te communiceren en samen te werken, met onder andere Gmail, instant messaging via Hangouts Chat, en videoconferenties met Hangouts Meet. Met Google Voice wordt nu ook telefonie toegevoegd als optie, waardoor het communicatieplatform van je bedrijf gestroomlijnd wordt, en eengemaakt wordt onder G Suite.

Daarbovenop heeft Google machine learning en AI toegevoegd aan Google Voice, wat je helpt om spam-telefoontjes weg te filteren. Een welkome toevoeging voor wie nu al overstelpt wordt met belangrijke telefoongesprekken. Lees onze kijk op de aankondiging dat Google Voice naar Nederland komt, en wat dit kan betekenen voor jouw organisatie, hier.

..

honorable mention: Google Voice

With G Suite, Google already offered organizations a near-comprehensive set of communication and collaboration tools, including Gmail, instant messaging via Hangouts Chat, and video conferencing with Hangouts Meet. With Google Voice as an option for telephony, your company’s communications platform can now be streamlined and fully unified on G Suite. 

Not to mention: Google’s addition of AI and machine learning to help filter out spam calls, will be a welcome addition for those already inundated with important calls. Our take on Google Voice coming to the Netherlands, and what it can mean for your organization, can be read here.

….


….

Wil je graag verder op de hoogte blijven van de nieuwe trends in technologie, en de manieren waarop ze in de praktijk gebruikt worden? We organiseren ons jaarlijkse next step event op 31 oktober in Utrecht, en op 7 november in Mechelen.

We nodigen je graag uit om met onze experten te komen praten over de cloud en innovatie, en om van onze klanten te horen hoe zij de volgende stap hebben genomen door innovatieve oplossingen te implementeren dankzij onze hulp.

..

Want to stay further up to date with the new trends in technology, and the ways they’re used in practice? We’re organizing our yearly next step event on October 31 in Utrecht and November 7 in Mechelen.

Join us to discuss cloud and innovation with our experts, and hear how our customers have taken the next step in implementing innovative solutions with our help.

….


nl
en